Ευρετήριο

Κατεσθίω


ΡΙΖΑ: < ΚΑΤΑ + ΕΣΘΙΩ < ΚΑΤΑ + ΕΣΘΙΩ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 και 2) (βλ.λ. Κατά και Ἐσθίω).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Κατατρώγω, καταβροχθίζω, διαρπάζω.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Κατά Mat 12:30, Ἐσθίω Heb 10:27, Συνεσθίω Luk 15:2, Κατεσθίω Mar 12:40.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Καταπίνω 1Pe 5:8, Τρώγω Joh 6:54, Νομήν Ἔχω 2Ti 2:17, Γεύω Act 10:10, Βιβρώσκω Joh 6:13, Βρῶμα 1Co 3:2, Βρῶσις Joh 4:32, Βρώσιμον Luk 24:41, Στόμα Luk 21:24, Φθείρω 2Pe 2:12, Διαρπάζω Mat 12:29, Κορέννυμι Act 27:38.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Νηστεύω Mat 4:2, Νηστεία 2Co 6:5, 11:27, Νῆστις Mat 15:32.


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. κατεσθίω, Πρτ. κατήσθιον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Κατεσθίω

Α) Μεταβατικό

i) + αιτ.: κατατρώγω / καταβροχθίζω κάτι (Apoc 11:5 …Πῦρ κατεσθίει τοὺς ἐχθρούς…).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Κατεσθίει: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

2) Κατασθίετε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

3) Κατεσθιόντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

4) Κατεσθίουσιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.


ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 10:9: «καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι· λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.»

Apoc 10:10: «Καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκὺ καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου.»

Apoc 11:5: «καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 10:9: Jek 2:8

Apoc 10:10: Jer 15:16  Psa 119:103  Jek 3:3

Apoc 11:5: Jer 5:14

1) Η σύνθετη αυτή λ. Κατεσθίω (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Κατεσθίω ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 31:51,38, 37:20,33, 40:17, Lev 10:2.


1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Devour, Eat.

Κατεσθίω, also κατέσθω, to eat up, devour, consume; impf. κατήσθιον, Demosth. 992, 25; it takes κατέφαγον, for a 2. aor. act. Fr. ἐσθίω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Comedere, Devorare.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Zu Verschlingen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Divorare, Trangugiare.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Dévorer.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Devorar, Engullir.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Devorar, Devore.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Verslinden, Slok.