Ευρετήριο

ΚαταβολήΡΙΖΑ: < ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ < ΚΑΤΑ + ΒΑΛΛΩ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 και 4) (βλ.λ. Κατά και Βάλλω).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Θεμελίωση, ίδρυση, έναρξη.

2) Κατάθεση.

3) Βολή, ρίψη (στο εδάφιο Heb 11:11: ανθρώπινου σπέρματος για σύλληψη, γονιμοποίηση).

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Καταβάλλομαι 2Co 4:9, Heb 6:1, Διαβάλλω Luk 16:1, Περιβάλλω Mat 6:29.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Τίθημι Mat 27:60, 20:2, Θεμελιῶ Mat 7:25, Ἀποδίδωμι Mat 5:26.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ὀφείλω Luk 17:10, Rom 15:1.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Καταβολή, -ῆς.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Καταβολήν: Αιτιατική ενικού.

2) Καταβολῆς: Γενική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 13:8: «καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.»

Apoc 17:8: «Τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει, καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 13:8: Dan 12:1  Apoc 3:5  Apoc 21:27  Hsa 53:7  Mat 27:50  Apoc 5:6  Apoc 5:12  Eph 1:4  1Pe 1:20

Apoc 17:8: Apoc 13:17  Apoc 20:1  Exo 32:32  Psa 69:28  Phl 4:3  Apoc 13:8

1) Η σύνθετη αυτή λ. Καταβολή (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Καταβολῆς στο εδάφιο Mat 13:35 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Psa 78:2).

3) Η λ. Καταβολή χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Καταβολή ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): 2Mac 2:29.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Katabolism.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Foundation, Footing, Start, Transfer, Shot, throwing, Conceive.

Καταβολή, ῆς, , a throwing down; an attack, as of fever, etc., Demosth. 118, 20; a foundation, beginning, origin; a deposit, payment of a debt, Id. 731, 8; καταβολὴν ποιεῖσθαι, to lay a foundation; calumny; detraction; descent; a victim. Fr. καταβάλλω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Iure, Fundamentum Primum, Translatione, Percussit, Iactus, Cum Genitivo, Constitutio, Institutio, Origo, Conceptio.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Fundament, Grundlage, Starten, Transfer, Aufnahme, Wurf.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Footing, Fondazione, Inizio, Trasferimento, Studio, Lancio.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Footing, Fondation, Commencer, Transfert, Plan, Lancer.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Footing, Fundación, Iniciar, Transfer, Foto, Lanzamiento de.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Fundamento, Fundação, Iniciar, Transferência, Plano, Jogando.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Voet, Stichting, Start, Transfer, Shot, Gooien.