Ευρετήριο

Καλέω, -ῶ / Καλοῦμαι


ΡΙΖΑ: ΙΝΔ/Ε: KALAMI (αιολ. ΚΑΛΗ-ΜΙ) (φωνάζω, καλώ) ΚΑΛΕΩ, ΚΑΛΩ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Καλώ, φωνάζω, προσκαλώ, συγκαλώ.

2) Καλώ κάποιον ονομαστικά, απευθύνομαι προς τινά δια του ονόματός του.

3) (Γεν.) ονομάζω κάποιον.

4) Απευθύνω πρόσκληση σε κάποιον, του ζητώ να έρθει στο δικό μου χώρο ή σε εκδήλωση που συμμετέχω.

5) Απευθύνω κάλεσμα, ζητώ επισήμως λόγω της ιδιότητάς μου ή της αρμοδιότητάς μου.

6) Ονομάζομαι, καλούμαι, λαμβάνω όνομα.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Εἰσκαλῶ Act 10:23, Προσκαλῶ Mat 10:1, Κλῆσις Rom 11:29, Μετακαλῶ Act 7:14, Κλητός Mat 20:16, Ἐπικαλῶ Luk 22:3, Ἀντικαλῶ Luk 4:21.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Αἰταῶ Act 16:20, Ὀνομάζω Luk 2:21, Λέγω Mat 16:36, Luk 10:40, Προσαγορεύω Heb 5:10, Προστάσσω Mat 1:24, Ἐπονομάζω Rom 2:17, Κελεύω Mat 14:28, Φωνῶ Joh 13:18, Προσφωνῶ Mat 11:16, Κλῆσις Phl 3:14, Κλητός 1Co 1:24.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Σιωπῶ Mar 3:4, Φιμῶ Mar 4:39.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας συνηρημένο σε -έω.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. καλῶ, Πρτ. ἐκάλουν, Μέλ. καλέσω, Αόρ. ἐκάλεσα, Πρκ. κέκληκα, Υπερσ. ἐκεκλήκειν.

Μέσ. Ενεστ. καλοῦμαι, Πρτ. ἐκαλούμην, Μελ. παθ. κληθήσομαι, Αόρ. μέσ. ἐκαλεσάμην, Αόρ. παθ. ἐκλήθην, Πρκ. κέκλημαι, Υπερσ. ἐκεκλήμην.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Καλῶ

Α) Μεταβατικό

i) + αιτ.: καλώ-προσκαλώ κάποιον.

ii) + αιτ. + κατηγορ.αντ.: καλώ-αποκαλώ κάποιον…

2) Καλοῦμαι

Α) Αμετάβατο: καλούμαι-προσκαλούμαι.

B) Μεταβατικό

i) + ποιητ. αιτ.: προσκαλούμαι από...

ii) + κατηγρ. αντ.: αποκαλούμαι…

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐκάλεσα: α΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

2) Ἐκάλουν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

3) Ἐκλήθη: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

4) Ἐκλήθημεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

5) Ἐκλήθης: β΄ ενικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

6) Ἐκλήθητε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

7) Καλεῖ: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

8) Καλεῖν: Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

9) Καλεῖσθαι: Απαρέμφατο Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

10) Καλεῖται: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

11) Καλέσαι: Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

12) Καλέσαντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

13) Καλέσαντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

14) Καλέσαντι: Δοτική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

15) Καλέσαντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

16) Καλέσας: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

17) Καλέσατε: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

18) Καλέσεις: β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

19) Καλέσητε: β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

20) Κάλεσον: β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

21) Καλέσουσιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

22) Καλέσω: α΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

23) Καλουμένη: Ονομαστική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

24) Καλουμένη: Δοτική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

25) Καλουμένην: Αιτιατική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

26) Καλουμένης: Γενική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

27) Καλούμενον: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

-Ονομαστική ή αιτιατική ενικού μετοχής ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

28) Καλούμενος: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικης Φωνής.

29) Καλουμένου: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

30) Καλοῦνται: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

31) Καλοῦντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

32) Καλοῦντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

33) Καλοῦσα: Ονομαστική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

34) Καλῶν: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

35) Κέκληκεν: γ΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

36) Κεκληκότι: Δοτική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

37) Κεκληκώς: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

38) Κεκλημένη: Ονομαστική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

39) Κεκλημένοι: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

40) Κεκλημένοις: Δοτική πληθυντικού μετοχής αρσενικού ή ουδετέρου γένους του Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

41) Κεκλημένος: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

42) Κεκλημένους: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

43) Κεκλημένων: Γενική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

44) Κέκληται: γ΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

45) Κληθείς: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικύ γένους του Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

46) Κληθέν: Ονομαστική ή αιτιατική ενικού μετοχής ουδετέρου γένους του Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

47) Κληθέντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

48) Κληθῆναι: Απαρέμφατο Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

49) Κληθῇς: β΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

50) Κληθήσεται: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

51) Κλήθηση: β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

52) Κληθήσονται: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

53) Κλήθητε: β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

54) Κληθῶμεν: α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 19:11: «Κα εδον τν ορανν νεγμνον, κα δο ππος λευκς κα καθμενος π ατν [καλομενος] πιστς κα ληθινς, κα ν δικαιοσν κρνει κα πολεμε

Σύντομα, όλα τα σημερινά έθνη θα έρθουν αντιμέτωπα με τον Ιησού Χριστό και τις ουράνιες δυνάμεις Του στην τελική μάχη ενάντια στην κυριαρχία του Θεού, μια μάχη που ονομάζεται «στην Εβραϊκή Αρ-Μαγεδών» (Apoc 16:14,16, 19:12-16).

Πριν από 2.500 και πλέον χρόνια, ο προφήτης Δανιήλ προείπε υπό θεϊκή έμπνευση την κατάληξη των ανθρώπινων κυβερνήσεων που θα εναντιώνονταν στο σκοπό του Θεού: «Στις ημέρες εκείνων των βασιλιάδων, ο Θεός του ουρανού θα εγκαθιδρύσει μια βασιλεία η οποία ποτέ δεν θα καταστραφεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε άλλον λαό. Θα συντρίψει και θα βάλει τέλος σε όλες αυτές τις βασιλείες και η ίδια θα παραμείνει στους αιώνες» (Dan 2:44).

Δεν θα υπάρχουν τα ανθρωποποίητα εθνικά σύνορα. Αυτή η συναρπαστική προοπτική πρέπει να μας υποκινεί όλους να αινούμε και να τιμούμε τον Δημιουργό μας, τον Ιεχωβά Θεό, όσο καλύτερα μπορούμε.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 19:9: Mat 22:3  Luk 14:17

1) Η λ. Ἐκλήθη στο εδάφιο 1Co 7:20 περιλαμβάνεται σε μια φράση με ύφος «όχι ρητορικό» αλλά με «διαλεκτική απλότητα» και μάλιστα με ευχάριστη παραμονή στην «παροιμιακή βραχύτητα». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Καλέσουσιν στο εδάφιο Mat 1:23 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 7:14).

3) Η λ. Καλέσω στο εδάφιο Rom 9:25 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hos 2:23).

4) Η λ. Κληθήσονται το εδάφιο Rom 9:26 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hos 1:10).

5) Η λ. Κληθήσεται στο εδάφιο Mat 21:13 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 56, 7, 60:7).

6) Η λ. Κληθήσεται στο εδάφιο Mar 11:17 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 60:7).

7) Η λ. Κληθήσεται στο εδάφιο Luk 2:23 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Exo 13:2).

8) Η λ. Κληθήσεται στο εδάφιο Rom 9:7 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Gen 21:12).

9) Η λ. Κληθήσεται στο εδάφιο Heb 11:18 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hab 21:12).

10) Η λ. Κληθήσεται στο εδάφιο Mat 4:15 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 11:1).

11) Το ρήμα Ἐκλήθη στο εδάφιο Joh 2:2 (ως ρήμα) είναι σε ενικό αριθμό παρ’ όλον ότι τα υποκείμενα είναι πλείονα (δηλ. περισσότερα από ένα). Αποτελεί λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

12) Η λ. Καλούμενος στο εδάφιο Heb 11:8 περιλαμβάνεται σ’ ένα κεφάλαιο όπου διακρίνονται φράσεις αναφοράς με απαρίθμηση περιπτώσεων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

13) Η λ. Κληθήσεται στο εδάφιο Heb 11:18 περιλαμβάνεται σ’ ένα κεφάλαιο όπου διακρίνονται φράσεις αναφοράς με απαρίθμηση περιπτώσεων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

14) Η λ. Ἐκάλεσα στο εδάφιο Mat 2:15 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hos 11:1).

15) Η λ. Κληθήσεται στο εδάφιο Mat 21:13 περιλαμβάνεται σε μια «πρόταση κατά παράταξη» αντί της «σύνταξης καθ’ υπόταξη». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

16) Η λ. Κληθήσεται στο εδάφιο Mat 21:13 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 56:7, 60:7, Jer 7:11).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο’): Gen 1:5, 8:10, 48:6, Exo 33:19, 1Ch 23:14, Pro 2:1-5 (1Pe 2:21).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Bid, Call, Name, Surname, Invite, Hail, Dial, Summon.

Καλέω, f. έσω, Att. καλῶ, pf. κέκληκα, 1. a. ἐκάλεσα, to call; to call or sesnd for; with εἰς· to call or summon to a place; to summon before a judge; to call by name; to invite to; with ἐπί· to call upon, invoke, implore; to require; to name; καλεῖσθαι ὄνομά τι, to bear a name; it is used also of persons instead of εἰμί, to be, but with the additional idea of being celebrated or proclaimed; as, υἱοὶ τοῦ θεοῦ κληθήσονται, they shall be called, i. e. announced as the sons of God before the assembled universe. (Class. Journ. and Brit. Crit.) The future καλέσω, with the Attics is frequently formed by syncop. and contract. into καλῶ, fut. mid. καλέσομαι, καλοῦμαι, 1. fut. pas. κληθήσομαι, 2. fut. pas. κεκλήσομαι, always used by the Tragedians; but κληθήσομαι, never; (Porson ad Med. 929;) κέκλημαι, I shall be called, pf. for fut. κεκλήσομαι, Eurip. Hec. 480; Hes. Op. 334; 1. a. pas. ἐκλήθην, pf. pas. κέκλημαι, opt. κεκλήμην, imperat. κεκλῆσο, Ion. impf. καλέεσκον, Il. ix, 558; pas. to be called, denominated; to be invoked, Soph. Phil. 786.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Vocare, Invitare, Appellare, Citare, Cognominare, Nominare.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: nennen, rufen, aufrufen, anrufen, bezeichnen, telefonieren, heißen, ausrufen, schreien.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: chiamare, richiamare, telefonare, denominare, indire, gridare, intitolare, annunciare, svegliare, far venire.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: appeler, téléphoner, demander, convoquer, faire appel, appeler à, nommer, exiger, passer, crier, annoncer.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: llamar, convocar, poner, decir, citar, telefonear, gritar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Chamada, Nome, Convidar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Oproep, Naam, Nodig.