Ευρετήριο

Καινός

ΡΙΖΑ: < *ΚΑΝ-JΟΣ < θ. KΑN-, συνεσταλμ. βαθμ. του I.E. *KEN- "εμφανίζομαι για πρώτη φορά", πβ. σανσκρ. KANYA "κορίτσι", λατ. RE-CEN-S "νέος, πρόσφατος".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Νέος, καινούργιος, καινοφανής.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Καινότης Rom 6:4.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Νέος Μat 9:17, Πρόσφατος Heb 10:20, Οὐρανός Mat 3:16, Γῆ 2Pe 3:13, Προσδοκῶ 2Pe 3:13,14.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Παλαιότης Mat 9:16, Γηράσκω Heb 8:13, Παλαιός Mat 9:16,17.


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε: -ος, -η, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Καινά: Ονομαστική ή αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

2) Καιναῖς: Δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους.

3) Καινή: Ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.

4) Καινήν: Αιτιατική ενικού θηλυκού γένους.

5) Καινῆς: Γενική ενικού θηλυκού γένους.

6) Καινόν: Ονομαστική ή αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους.

-Αιτιατική ενικού αρσενικού γένους.

7) Καινότερον: Αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους στον συγκριτικό βαθμό.

8) Καινοῦ: Γενική ενικού ουδετέρου γένους.

9) Καινούς: Αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους.

10) Καινῷ: Δοτική ενικού ουδετέρου γένους.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 21:15: «Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα καὶ λέγει· γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καἀληθινοί εἰσιν.»

Μέρος Α΄

Η θριαμβευτική φωνή του «καθημένου» στο θρόνο «Δείτε κάνω νέα τα πάντα» αντηχεί στη σκηνή του Θεού με τους ανθρώπους.

Τώρα εκπληρώνονταν με τη φράση αυτή όλες οι σχετικες προφητείες που έρχονται στο ανθρώπινο γένος. Οι πρώτοι που θα απολαύσουν τις ευλογίες είναι το μεγάλο πλήθος «τα άλλα πρόβατα» (Joh 10:16), τα οποία ο Αρχιερέας-Αρνί που είναι στο «μέσον του θρόνου» συνεχίζει να τους ποιμάνει και θα τους οδηγήσει σε πηγές νερών ζωής. Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους (Apoc 7:9,17).

Τελικά όσοι ανασταίνονται και ασκούν πίστη στις προμήθειες του Ιεχωβά Θεού θα είναι εκεί μαζί τους απολαμβάνοντας έναν παράδεισο που είναι πνευματικός και υλικός.

Για όλους τους πιστούς αφιερωμένους και βαπτισμένους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι ευλογίες που γίνονται από τη Βασιλεία του Θεού εκπληρώνουν με ακρίβεια το προφητικό θεόπνευστο Λόγο Του (παραβ. Hsa 35:5,6, 65:21,22).

Και μάλιστα όλες αυτές οι υποσχέσεις του Ιεχωβα Θεού είναι τόσο βέβαιες, ώστε Αυτός μιλάει σαν να έχουν εκπληρωθεί, «έχουν πραγματοποιηθεί», το εγγυάται και το σφραγίζει ο Ίδιος ο Ιεχωβά Θεός, «το Άλφα και το Ωμέγα», Εκείνος που είναι και που έρχεται, ο Παντοδύναμος (Παντοκράτωρ – ΚΕΙΜ) (Apoc 1:8).

Ο Ίδιος διακηρύσσει: «Ἐγώ εἰμί ὁ πρῶτος καὶ ὁ τελευταῖος καὶ ἐκτός ἀπό ἐμένα δὲν ὑπάρχει Θεός» (Hsa 44:6).

Κατά συνέπεια, ο Ιεχωβά Θεός μπορεί να εμπνεύσει και να εκπληρώσει όλες τις προφητείες Του μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια!

Όλοι οι πιστοί δούλοι και ακόλουθοι αφιερωμένοι και βαπτισμένοι Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν πρέπει να αμφιβάλλουν και δεν αμφιβάλλουν ότι ο καθένας προσωπικά θα κληρονομήσουν τέτοιου είδους ευλογίες.

Άλλωστε συμφωνούν ότι Αυτός μπορεί με τη Δύναμή Του να κάνει περισσότερα από υπεράφθονα, ξεπερνώντας όλα τα πράγματα που ζητούν ή κατανοούν

Σε Αυτόν ας είναι η δόξα μέσω της Εκκλησίας και μέσω του Χριστού Ιησού σε όλες τις γενιές στους αιώνες των αιώνων Αμήν (Eph 3:20).

Μέρος Β΄

Υπόλοιπες αναφορές του επιθέτου καινός

Το επίθετο καινός-καινή-καινόν και ο πληθυντικός αυτού καινά αναφέρονται στην Αποκάλυψη ως εξής:

Apoc 2:17: « ἔχων οὖς ἀκουσάτω τ τ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τ νικῶντι δώσω αὐτ το μάννα το κεκρυμμένου κα δώσω αὐτ ψῆφον λευκήν, κα ἐπ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν ε μ λαμβάνων.»

Apoc 3:12: « νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τ να το θεο μου κα ἔξω ο μ ἐξέλθ ἔτι κα γράψω ἐπ αὐτὸν τ ὄνομα το θεο μου κα τ ὄνομα τῆς πόλεως το θεο μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσα ἐκ το οὐρανο ἀπ το θεο μου, κα τ ὄνομ μου τ καινόν

Apoc 5:9: «κα ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες ἄξιος ε λαβεῖν τ βιβλίον κα ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτο, ὅτι ἐσφάγης κα ἠγόρασας τ θε ἐν τ αἵματ σου ἐκ πάσης φυλῆς κα γλώσσης κα λαο κα ἔθνους»

Apoc 14:3: «καᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.»

Apoc 21:2: «καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοἀπὸ τοῦ θεοἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τἀνδρὶ αὐτῆς.»

Apoc 21:5: «Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόν· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα καὶ λέγει· γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καἀληθινοί εἰσιν.»

(Σημ.: Η εννοιολογική σημασία των υπολοίπων εδαφίων στα αντίστοιχα βιβλία των Ελληνικών Χριστιανικών Γραφών (Κ.Δ.) θα αναφερθούν με την ανάλυση των λ. των υπολοίπων βιβλίων).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 14:1-3: «Καὶ εἶδον, καἰδοὺ τἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὄρος Σιὼν καὶ μετ᾽ αὐτοἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὄνομα αὐτο καὶ τὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτογεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. καἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καἡ φωνἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. καᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.»

Τα εδάφια αυτά αναφέρονται στην πρώτη ομάδα από 144.000 αφιερωμένους και βαπτισμένους αληθινούς Χριστιανούς που έχουν λάβει την ελπίδα να υπηρετούν ως ουράνιοι ιερείς και να κυβερνούν από εκεί τη γη ως «βασιλιάδες» με τον Ιησού Χριστό (σημ.: η δεύτερη ομάδα αποτελείται απ΄ ένα σύμμικτο πλήθος πιστών ανθρώπων που θα κατοικούν στη γη. Το πλήθος αυτό είναι γνωστό και αυτό από την Αγία Γραφή ως «άλλα πρόβατα ή πολύς όχλος» (Joh 10:16, Apoc 7:9).

Μέσω της διευθέτησης αυτής τακτοποιούνται «όλα τα πράγματα που βρίσκονται στους ουρανούς καθώς και όλα τα πράγματα που βρίσκονται πάνω στη γη» (Col 1:19,20, Eph 1:10).

Οι παραπάνω αναφερόμενες θεόπνευστες διευθετήσεις είναι τα μέσα με τα οποία πραγματοποιούνται τα οφέλη από το λύτρο (την απολυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού) τα οποία θα εφαρμοστούν σταδιακά σ’ ολόκληρη την υπάκουη ανθρωπότητα σε μία περίοδο χιλίων ετών (1Co 15:24-26).

Apoc 21:5: «Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα καὶ λέγει· γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καἀληθινοί εἰσιν.»

Ολόκληρη η γη μετατρέπεται πλέον σε παράδεισο με μια μνημειώδη και μεγαλειώδη φράση για την εποχή εκείνη: «Ἰδού καινά ποιῶ πάντα» (δείτε, κάνω νέα τα πάντα). Καθώς έχει καταστραφεί το παλαιό ασεβές πονηρό σύστημα πραγμάτων, θα παραμείνουν «οι νέοι ουρανοί και η νέα γη» όπου θα εφαρμόζεται πλέον δικαιοσύνη σε ολόκληρη τη γη (παραβ. Mat 6:9-10, 3:10).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 3:12: Apoc 14:1  Apoc 19:12  Apoc 22:41) Η λ. Καινήν στο εδάφιο Heb 8:8 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Jer 31:31, 32).

2) Η λ. Καινούς στο εδάφιο 1Pe 3:13 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 66:22).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Deu 20:5, 22:8, 32:17, Jos 9:13, Jgs 5:8, Hsa 48:16.1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Kaino-(Kainogenesis, Kainophobe).

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: New.

Καινός, ή, όν, recent, new, fresh; καινὸν… ὕδωρ, fresh water, Aristoph. Nub. 1281; what has lately been made or has happened, not yet ussed, and therefore entire, firm, uncorrupted; καινός and νέος so differ from each other, that νέος is applied to what lives, or has life assigned to it, and καινός to inanimate things; recently made and not yet used; unusual, new; τραγωδοῖς καινοῖς, tragedies not before acted, Demosth. 243, 17; λέγεταί τι καινόν, Demosth. 43, 7; unexpected, Soph. Phil. 52; strange, novel; οὐδὲν καινότερον, nothing more novel, Xen. Mem. I, 1, 3; εἰς τὸ Καινὸν ἐμπεσὼν (δικαστήριον understood), having got into the new Forum, not the Court of Common Pleas, as rendered in Dunbar’s Lexicon, Aristoph. Vesp. 120. It is used in a bad sense, like res novæ in Latin.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Novus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Neu.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Nuovo.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Nouveau.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Nuevo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Novo.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Nieuw.