Ευρετήριο

ἘπιτίθημιΡΙΖΑ: < ΕΠΙ+ΤΙΘΗΜΙ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 και 2) (βλ.λ. Ἐπί, Τίθημι).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Θέτω, τοποθετώ κάτι σε κάποιον

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Τίθημι Mat 27:60, 22:44, Κατατίθημι Mar 15:46, Ἀποτίθημι Heb 12:1, Ὑποτίθημι Rom 16:4, Ἀνατίθημι Act 25:14, Προστίθημι Act 13:36, Περιτίθημι Mat 27:28, Παρατίθημι Mat 13:24, Προσανατίθημι Gal 2:2, Προτίθημι Rom 3:25.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἐπιδιατάσσω Gal 3:15, Βάλλω Luk 16:20, Ἐπιβάλλω Act 4:3, Καταβάλλω Heb 6:1, Ἐκβάλλω Mar 5:40, Ὑποτάσσω 1Co 15:17, Ἀποκτείνω Mar 14:1, Ἐπικαλῶ Act 1:23, Ἀπωθῶ 1Ti 1:19, Παραδίδωμι Mar 1:14, Καθαιρῶ Luk 1:52, Κεῖμαι Mat 5:14, Ἀνάκειμαι Joh 6:11, Πρόκειμαι Heb 6:18, Προγράφω Jud 4.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀμύνομαι Act 7:24.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα β΄ συζυγίας, ανώμαλο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. ἐπιτίθημι, Πρτ. ἐπετίθην, Μέλ. ἐπιθήσω, Αόρ. ἐπέθηκα, ἐπιτέθηκα.

Μέσ. Ενεστ. ἐπιτίθεμαι, Πρτ. ἐπετιθέμην, Μέλ. μέσ. ἐπιθήσομαι, Αόρ. μέσ. ἐπεθέμην, Πρκ. ἐπιτέθειμαι, Υπερσ. ἐπετεθείμην.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ἐπιτίθημι

Α) Μεταβατικό

i) + αιτ.: (πραγμ.) + δοτ. (προσ.): θέτω-προσθέτω κάτι σε …. (Mar 5:23...Ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ..)

ii) + αιτ. (πραγμ.) + επί + αιτ.: βλ. (Αi). (Mat 9:18... Ἐπιθές τὴν χεῖρα σου ἐπ’ αὐτήν...)

iii) + αιτ.: τοποθετώ-θέτω κάτι (Luk 4:40...Ἐπιθείς τὰς χεῖρας ἐθεράπευεν...)

2) Ἐπιτίθεμαι

Α) Μεταβατικό

i) + αιτ. (πραγμ.) + δοτ. (προσ.): βλ. (Αi) (Act 15:10...Μηδέν ἐπιτιθέσθαι ὑμῖν βάρος...).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐπέθεντο: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου β΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

2) Ἐπέθηκαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

3) Ἐπέθηκεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἐπετίθεσαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

5) Ἐπιθεῖναι: Απαρέμφατο Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

6) Ἐπιθείς: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

7) Ἐπιθέντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

8) Ἐπιθέντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

9) Ἐπιθέντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

10) Ἐπιθές: β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

11) Ἐπιθῇ: γ΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

12) Ἐπιθῇς: β΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

13) Ἐπιθήσει: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

14) Ἐπιθήσεται: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Μεσοπαθητικής Φωνής.

15) Ἐπιθήσουσιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

16) Ἐπιθῶ: α΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

17) Ἐπιτιθέασιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

18) Ἐπιτίθει: β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

19) Ἐπιτίθεις: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

20) Ἐπιθείς: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

21) Ἐπιθέντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

22) Ἐπιθέντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

23) Ἐπιθέντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

24) Ἐπιθές: β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

25) Ἐπιθῇ: γ΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

26) Ἐπιτιθέσθαι: Απαρέμφατο Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

27) Ἐπιτίθησιν : γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 22:18: «Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 22:18: Deu 4:2  Deu 12:32  Pro 30:6  Joh 20:30  2Co 11:4  Gal 1:8  1Jo 4:3  2 Jo 9  Apoc 15:1

1) Η σύνθετη αυτή λ. Ἐπιτίθημι (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἐπιτίθημι ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Add, Lade, Lay, Put, place upon, inflict, Set, Surname, attack upon.

Ἐπιτίθημι, f. –θήσω, pf. –τέθεικα, to put, lay, or place upon; to fix upon; impose; apply; to inflict, as punishment; to add to; to enjoin, charge, command; to send, as a letter, Herodt. iii, 42; mid. to impose upon one’s self, as a duty, etc.; to undertake; to make an attack upon, Herodt. vi, 108; with dat., πίστιν ἐπιτιθέναι, to impose a belief, Demosth. 165, 2; …τὸν νόμον, to impose a law; …δίκην, to inflict punishment; ἄποινα ἐπιθεῖναι, to impose a fine, Herodt. ix, 120; ἐκ τούτων καὶ μέλιτός μοι ἐπέθετο, made an attack upon me, Plat. Apol. 23, E; μὴ λαβών με δίκην ἐπίθῃ, lest apprehending me he should punish me, Xen. Anab. I, 1, 17; to impose upon, Theophr. Char. 1; imperat. ἐπιτίθει, from ἐπιτιθέω, 1. a. act. ἐπέθηκα, 2. a. ἐπέθην, 1. a. mid. ἐπεθηκάμην, 2. a. ἐπεθέμην, 1. f. pas. ἐπιτεθήσομαι, 1. a. ἐπετέθην. Fr. τίθημι.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Impono.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Hinzufügen, Lay, Setzen, Setzen Auf, Füge, Set, Nachname, Auf Anzugreifen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Aggiungere, Laici, Put, Posizionare Sopra, Infliggere, Set, Cognome, Attaccare Su.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Ajouter, Ladé, Retard, Placez, Placez Sur, Infliger, Set, Nom, Attaque Contre.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Añadir, Laderas, Ponga, Colocar Sobre, Infligir, Set, Apellidos, Atacar Al.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Adicionar, Lay, Coloque, Coloque Em Cima, Infligir, Set, Sobrenome, Atacar Em Cima.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Voegen, Leg, Put, Plaats Op, Toebrengen, Set, Achternaam, Vallen Op.