Ευρετήριο

Θυάτειρα
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

Αρχαία πόλη της Δυτικής Μικράς Ασίας, στην τότε χώρα της Λυδίας και πλησίον της σημερινής πόλεως Αξαρίου (Ακ-Χισάρ). Μέχρι τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. καλείτο Πελοπία, γι’ αυτό και η ιδρυσή της είχε αποδοθεί στον γιο του Ταντάλου Πέλοπα.

Θυάτειρα ονομάσθηκε από το 290 π.Χ. από τον Σέλευκο Α' τον Νικάτορα, ο οποίος μετέφερε και εγκατέστησε εκεί σημαντικό αριθμό Μακεδόνων. Έκτοτε γνώρισε η πόλη μεγάλη ακμή, χάρις ιδιαιτέρως στην εμπορικά επίκαιρη θέση της.

Την ακμή τους διατήρησαν τα Θυάτειρα και επί Ρωμαιοκρατίας, όταν με την κατασκευή νέων οδών απέβησαν σημαντικότατο κέντρο συγκοινωνιών.

Η πολυθεϊστική θρησκεία των κατοίκων των Θυατείρων ήταν μία άλλη ποικιλία της πιο παλαιάς βαβυλωνιακής λατρείας. Τα Θυάτειρα ήταν πολύ κοντά στην Πέργαμο, στην οποία οι Χαλδαίοι ιερείς είχαν μεταναστεύσει και είχαν εγκαταστήσει ένα θρησκευτικό κέντρο. Η τοπική άρχουσα θεότητα ήταν ο Τυριμνός, ο οποίος με τον καιρό ταυτίσθηκε με τον θεό ήλιο Απόλλωνα, αδελφό της θεάς Αρτέμιδας.

Τα Θυάτειρα συνδέθηκαν με την Χριστιανοσύνη και υπήρξαν μεταξύ των πρώτων ασιατικών πόλεων στις οποίες αυτή διαδόθηκε. Από τα Θυάτειρα καταγόταν και η πρώτη στην Ευρώπη γενομένη χριστιανή, η Λυδία, βαπτισθείσα στους Φιλίππους της Μακεδονίας.

Η Λυδία, κατά την αφήγηση των Πράξεων (Act 16:14), ήταν «πωλήτρια πορφύρας, ἐκ πόλεως Θυατείρων.» Αυτή πιθανόν να υπήρξε μία αντιπρόσωπος των Θυατειρηνών κατασκευαστών και επιχειρηματίας κατά κάποιο τρόπο, που κατείχε ένα σπίτι αρκετά ευρύχωρο για να υποδεχθεί τον Παύλο και τους συντρόφους του κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στους Φιλίππους (Act 16:12-15).

Πότε και από ποιους η Χριστιανοσύνη πρώτα εισήχθηκε στα Θυάτειρα δεν είναι γνωστό. Δεν υπάρχει αναγραφή ότι ο Παύλος ή άλλοι ευαγγελιστές επεσκέφθησαν ποτέ την πόλη, ή για την επιστροφή της Λυδίας εκεί. Πιθανόν το κήρυγμα έφθασε εκεί κατά τη διάρκεια των δύο ετών (53 - 55 μ.Χ.) που ο Παύλος κήρυττε στην Έφεσο, περίπου 113 χιλ. ΝΔ των Θυατείρων, διότι κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος «πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν Ἀσίαν ἤκουσαν τόν λόγον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, Ἰουδαίοι τε καί Ἕλληνες» (Act 19:10).

Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι περίπου 40 χρόνια αργότερα υπήρχε μία μάλλον ισχυρή εκκλησία Χριστιανών στα Θυάτειρα (Apoc 1:10,11).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:Apoc 1:11: «λεγούσης· ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν».

Apoc 2:18: «Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρὸς καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:11: Act 16:14  Apoc 2:18

Apoc 2:18: Act 16:14

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Thyatira.

Θυάτειρα, ον, τά, the name of a city, Thyatira.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Thyatirenorum.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Thyatira.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Tiatiri.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Thyatire.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Tiatira.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Tiatira.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Thyatira.