Ευρετήριο

ΘέλωΡΙΖΑ: < ΕΘΕΛΩ, αβεβαίου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Θέλω, επιθυμώ.

2) Σκοπεύω, ετοιμάζομαι να…

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Θέλημα Mat 6:10, 7:21.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Αἰτῶ Μatt 20:20, Ζητῶ Mat 12:46, Ἐπιζητῶ Act 13:7, Ἐπιποθῶ 2Co 5:2, Ὀμείρομαι 1Th 2:8, Ἀξιῶ Act 28:22, Ἐρωτῶ Luk 7:36, Ὀρέγω Heb 11:16, Ἐξαιτοῦμαι Luk 22:31, Παρακαλῶ Mat 2:18, Σπεύδω 2Pe 3:12, Ἐπερωτῶ Mat 16:1, Βούλομαι Act 18:27, Ἐπιθυμῶ Phl 13, Ἐπιθυμία Col 3:5, Προθυμία Act 17:11, Μέλλω Joh 7:35, Δοκῶ Act 15:22, Εὐδοκῶ 1Co 15:38, Εὐαρεστῶ Heb 11:5, 6, Ἀρέσκω Rom 15:1, 2, 3, Εὔχομαι Rom 9:3, Ζηλῶ 1Co 14:1, Ἐπιποθία Rom 15:23, Εὐδοκία Eph 1:5, 9, Ἐπιπόθησις 2Co 7:7, Ἑκών Rom 8:20, Ἀκών 1Co 9:17.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀπορρίπτω Act 27:43, Ἀρνοῦμαι Mat 10:33, Ἀπαρνοῦμαι Luk 12:9.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. θέλω, Πρτ. ἤθελον, Μέλ. θελήσω, Αόρ. ἠθέλησα.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Θέλω

Α) Αμετάβατο: θέλω, επιθυμώ (Mat 8:2 …Κύριε ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρῖσαι).

Β) Μεταβατικό

i) + αιτ.: θέλω κάτι (Mat 9:13 …Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν),

ii) + τελ.πρ.: θέλω να… (Joh 17:24 …Θέλω ἵνα ὅπου εἰμί ἐγώ κἀκεῖνοι…),

iii) + τελ. απαρ.: θέλω να… (Mat 23:37 ...Ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγάγειν τὰ τέκνα σου), ετοιμάζομαι να…, σκοπεύω να… (Mar 6:48 …Καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτοὺς).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἤθελεν: γ΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

2) Ἤθελες: β΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

3) Ἠθέλησα: α΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἠθελήσαμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

5) Ἠθέλησαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

6) Ἠθέλησας: β΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

7) Ἠθελήσατε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητκής Φωνής.

8) Ἠθέλησεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

9) Ἤθελον: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

10) Θέλει: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

11) Θέλειν: Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

12) Θέλεις: β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

13) Θέλετε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

14) Θέλῃ: γ΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

15) Θέλῃς: β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

16) Θελήσαντες: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

17) Θέληση: γ΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

18) Θελήσω: α΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

19) Θέλῃτε: β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

20) Θέλοι: γ΄ ενικό Ευκτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

21) Θέλομεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

22) Θέλοντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

23) Θέλοντας: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

24) Θέλοντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

25) Θέλοντι: Δοτική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

26) Θέλοντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

27) Θελόντων: Γενική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

28) Θελοῦσιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

29) Θέλω: α΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

30) Θέλων: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

31) Θέλωσι: γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 4:11: «ξιος ε, κριος κα θες μν, λαβεν τν δξαν κα τν τιμν κα τν δναμιν, τι σ κτισας τ πντα κα δι τ θλημ σου σαν κα κτσθησαν.»

Η θέση του Ιεχωβά Θεού, ως Δημιουργού του Σύμπαντος, ορατού και αοράτου, του δίνει το εγγενές δικαίωμα ως Αυτός Είναι που υπάρχει και ενυπάρχει στην ίδια τη φύση, από την αρχή της παρουσίας ενός ατόμου ή της δημιουργίας και της γένεσης μιας κατάστασης.

Αυτό του δίνει το δικαίωμα ν’ ασκεί αποκλειστική κυριαρχία σε ολόκληρο το σύμπαν (παραβ. Rom 1:20). Κατά συνέπεια κυβερνάει και τη γη και σε όλους όσους κατοικούς σ’ αυτή (παραβ. Psa 24:1).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:21: Rom 2:4  Rom 2:5  Apoc 21:8

Apoc 22:17: Apoc 22:6  Apoc 21:9  Mat 11:28  Joh 4:14  Hsa 55:1  Joh 7:37  Apoc 7:17  Apoc 21:6

1) Η λ. Θέλεις στο εδάφιο Rom 13:3 περιλαμβάνεται σε μια φράση με ύφος «όχι ρητορικό» αλλά με «διαλεκτική απλότητα» και μάλιστα με ευχάριστη παραμονή στην «παροιμιακή βραχύτητα». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Θέλετε στο εδάφιο 2Co 12:20 περιλαμβάνεται σε μια απαρίθμηση αρετών (γνωστή και ως Αρετολογία) αλλά και παθών. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Ἤθελεν στο εδάφιο Mat 2:18 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Jer 31:15, 16).

4) Η λ. Θέλει στο εδάφιο Mat 27:43 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 22:8).

5) Η λ. Ἠθέλησας (οὐκ) στο εδάφιο Heb 10:5, 8 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 40:6-8).

6) Η λ. Θέλων στο εδάφιο 1Pe 3:10 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 34:12-16).

7) Στη φράση: «Τὸ τὶ ἄν θέλοι» στο εδάφιο Luk 1:62 εμφανίζει στη φράση συνάρτηση του άρθρου κατά πλάγια ερώτηση. Πρόκειται για λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

8) Στο εδάφιο Rom 9:16 το ρήμα «Τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος» αναγράφεται με έναρθρο απαρέμφατο. Το φαινόμενο είναι «αρχαιοελληνικός ιδιωματισμός» και μάλιστα «αττικισμός» της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

9) Η λ. Θέλεις στο εδάφιο Mat 15:28 περιλαμβάνεται σε μια πρόταση η οποία διακρίνεται για τη «βραχύτητα της περιόδου» αυτής. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Want, Desire, Disposed, Fain, Forward (Be), Intend, List, Love, Pleased, Rather, Unwilling, Voluntary, Will, Willing, Wish, Would.

Θέλω, or ἐθέλω, Att.; Homer never uses θέλω, but it is always used by the Attic Poets; impf. act. ἤθελον, ες, ε, f. θελήσω, pf. act. τεθέληκα, 1. a. ἐθέλησα, ας, ε, Att. ἠθέλησα, to will, wish, desire, take pleasure in, delight in; to be able; to be accustomed; τὴν δ’ ἐμοὶ χάριν θέσθαι θέλησον, be disposed to grant me this favor, Æschyl. Prom. 785. The participle is sometimes used adverbially; as, συγχώρει θέλων, yield willingly, Soph. Phil. 1323, in Coll. Maj. iii. In Herodt. and some other writers, θέλει and ἔθελει are often redundant, and also used with inanimate objects; as, εἰ δὲ θελήσει… ἐς τὴν θυγατέρα ταύτην ἀναβῆναι ἡ τυραννίς, if the government shall descend to this daughter, Herodt. I, 109, Larcher’s Notes. In such examples this verb seems to be used, as it is by the modern Greeks, for the auxiliaries shall and will; ὅταν ἵππος αὖθις θέλῃ, when the horse is again willing, Xen. Hipp. 10, 4; a shortened form of ἐθέλω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Volo, Cupio, Malo, Censeo, Velle, Nolle, Voluntas.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Wollen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Desiderare.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Vouloir.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Querer.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Querer.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Willen.