Ευρετήριο

ἸεζάβελΕΡΜΗΝΕΙΑ:

(Αναξιοπρεπής). (883 π.Χ.). Κόρη του ειδωλολάτρη βασιλιά Εθβάαλ. Την πήρε για σύζυγό του ο αποστάτης βασιλιάς του Ισραήλ Αχαάβ, με αποτέλεσμα να καταδιώξει τούς δούλους του Ιεχωβά, αλλά και να οδηγήσει τον Ισραήλ στη λατρεία της Ασταρώθ και του Βάαλ.

Είχε χαρακτήρα εγωιστικό, ασυνείδητο, αλαζονικό, σκληρό. Βρήκε τρομερό θάνατο από τα σκυλιά και τα άλογα, όπως είχε προφητεύει ο Ιεχωβά μέσω του προφήτου του Ηλία.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

1Ki 18:4: «διότι, ὅτε ἡ Ιεζάβελ ἐξωλόθρευεν τοὺς προφῆτας τοῦ Κυρίου, ὁ Ὀβαδία ἔλαβεν ἑκατόν προφῆτας καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς ἀνά πεντήκοντα εἰς σπήλαιον, καί διέτρεφεν αὐτοὺς ἐν ἄρτῳ καὶ ὕδατι.»

1Ki 31:23: «Καὶ περί τῆς Ἰεζάβελ ἔτι ἐλάλησεν ὁ Κύριος, λέγων, οἱ κύνες θέλουσι καταφάγει τήν Ἰεζάβελ πλησίον τοῦ προτειχίσματος τῆς Ἰεζραέλ»·

Apoc 2:20: «ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:20: 1Ki 16:31  2Ki 9:22

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Jezabel.

Ἰεζαβήλ, , indecl., a woman’s name, Jezabel. Syriac.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Jezabel, Hiezabel.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Isebel.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Izebel, Gezabele.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Jézabel.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Jezabel.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Jezabel.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Izebel.