Ευρετήριο

ΕὐφράτηςΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ο ποταμός Ευφράτης.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όνομα κύριο.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 9:14: «λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα· λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.»

Apoc 16:12: «Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην, καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 9:14: Gen 2:14  Apoc 16:12  Apoc 17:15

Apoc 16:12: Psa 137:1

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Euphrates.

Εὐφράτης, ου, ὁ, the river Euphrätes.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Euphrates.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Euphrat.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Eufrate.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Euphrate.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Éufrates.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Eufrates.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Eufraat.