Ευρετήριο

Ὑακίνθινος
ΡΙΖΑ:<ΥΑΚΙΝΘΟΣ + επίθημα -ΙΝΟΣ (βλ.λ. Ὑάκινθος).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αυτός που έχει το χρώμα του Υάκινθου, μαυροκόκκινος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὑάκινθος Apoc 21:20.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Πορφυροῦς Joh 19:2, Μέλας Mat 5:36.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε -ος, -η, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὑακινθίνους: Αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 9:17: «Καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις, καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 9:17: 1 Ch 12:8  Pro 28:1  Psa 11:6

1) Η λ. Ὑακίνθινος χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Hyacinthine.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Blue.

Ὑακίνθινος, ίνη, ινον, hyacinthine, Eurip. Iph. Aul. 1298.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Hyacinthinus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Hyacinthine, Hyazinthara, Blau.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Hyacinthine, Blu.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Hyacinthine, Bleu.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Hyacinthine, Azul.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Hyacinthine, Azul.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Hyacinthine, Blauw.