Ευρετήριο

Ψευδοπροφήτης
ΡΙΖΑ: <ΨΕΥΔΟΣ+ΠΡΟΦΗΤΗΣ, α) βλ.λ. Ψεῦδος, β) ΠΡΟΦΗΤΗΣ <ΠΡΟ + ΦΗΜΙ, i) βλ.λ. Πρό, ii) βλ.λ. Φημί.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ο ψεύτικος προφήτης, αυτός που παριστάνει τον προφήτη ή προφητεύει ψέμματα, ψευδοπροφήτης.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ψεῦδος Eph 4:25, Προφήτης Luk 6:16, Ψευδής Act 6:13, Προφῆτις Luk 2:36, Προφητεύω Mat 7:22, 11:13, Ψευδοχριστός Mat 24:11, Ψευδαπόστολος 2Co 11:13, Ψευδάδελφος Gal 2:4, Ψευδοδιδάσκαλος 2Pe 2:1, Ψευδολόγος 1Ti 4:2, Ψευδομάρτυς 1Co 15:15, Ψευδομαρτυρῶ Mat 19:18, Ψευδομαρτυρία Mat 15:19, Πλᾶνος 2Jo 7, Θηρίον Act 20:10.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Πλανῶ Mat 24:11, 24, Ψευδοχριστός Mat 24:11.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀληθής Mat 22:16, Joh 3:33, Rom 3:4, Ἀληθινός 1Jo 5:20, Εἰλικρινής Phl 1:10.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Ψευδοπροφήτης,-ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ψευδοπροφῆται: ονομαστική πληθυντικού.

2) Ψευδοπροφήταις: δοτική πληθυντικού.

3) Ψευδοπροφητῶν: αιτιατική ενικού.

4) Ψευδοπροφήτης: ονομαστική ενικού.

5) Ψευδοπροφήτου: γενική ενικού.

6) Ψευδοπροφητῶν: γενική πληθυντικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 20:1-3,10,15: «Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. καἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὄφις ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διάβολος καὁ Σατανᾶς, καἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη καἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καἔκλεισεν καἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσἔτι τἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.» «καὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» «καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.»

Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του ο Ιησούς Χριστός προσδιόρισε το φίδι του εδαφίου Gen 3:15 ως το Σατανά το Διάβολο και το σπέρμα του φιδιού ως τους ακολούθους του Σατανά του Διαβόλου (παραβ. Mat 23:33, Joh 8:44).

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι όλοι αυτοί (Σατανάς και ακόλουθοί του) θα συντριβούν ολοκληρωτικά και για πάντα, όπως περιγράφουν τα ανωτέρω σχετικά εδάφια.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 19:20: Apoc 13:11  Apoc 16:13

Apoc 20:10: Apoc 19:20

Apoc 16:13: Apoc 13:11

1) Η σύνθετη αυτή λ. Ψευδοπροφήτης (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ψευδοπροφήτης στο εδάφιο Apoc 20:10 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: False Prophet.

Ψευδοπροφήτης, ου, ὁ, a false prophet. Fr. ψεῦδος and προφήτης, from πρόφημι.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Pseudopropheta, Falsus Pr.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Falsche Prophet.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Falso Profeta.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Faux Prophète.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Falso Profeta.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Falso Profeta.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Valse Profeet.