Ευρετήριο

ΤρεῖςΡΙΖΑ: <*TREYES<Ι.Ε.TREI-/*TRI-"τρεις, τρία", πβ. σανσκρ. TRAYAH, λατ. TRES.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τρεις.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Τρίς Act 10:16, 2Co 11:25, Τριάκοντα Mat 13:8, Τριακόσιοι Mar 14:5, Τρίτος Luk 20:12, Τριετία Act 20:31.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀριθμός Luk 22:3, Ἀριθμῶ Mat 10:30, Μετρῶ 2Co 10:12, Apoc 11:1, Μετρητής Joh 2:16.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Μηδείς 1Ti 4:12, Πέντε Luk 12:6, Ἑπτά Act 6:3.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Άκλιτο αριθμητικό.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 6:6: «καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· χοῖνιξ σίτου δηναρίου καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου, καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.»

Apoc 8:13: «Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ· οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν.»

Apoc 11:9: «καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα.»

Apoc 11:11: «Καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς.»

Apoc 16:13: «Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι»

Apoc 16:19: «καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.»

Apoc 21:13: «ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς.»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

Mat 17:23: «Ἡ τρίτη ἡμέρα».

Mar 9:31, 10:34: «Μετά τρεῖς ἡμέρας».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 6:6: Mat 20:2, Mar 13:8

Apoc 8:13: Apoc 9:12, 11:14, 8:2

Apoc 11:9: Apoc 12:17, 13:7, 11:11

Apoc 11:11: Jek 37:5,10

Apoc 16:13: Apoc 12:3

Apoc 16:19: Apoc 15:7, 17:18, 18:2, Jer 25:15

Apoc 21:13: Apoc 22:14

1) Η λ. Τρεῖς αναφέρεται στο εδάφιο Apoc 6:6 εμφανίζεται σε ελλειπτική φράση επειδή θεωρήθηκε ως αυτονόητη ή ανθυπονοούμενη η λέξη η οποία παραλείπεται. Το φαινόμενο είναι «αρχαιοελληνικός ιδιωματισμός» και μάλιστα «αττικισμός» της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Τρεῖς στο εδάφιο Mat 12:40 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Joh 2:1).

3) Η λ. Τριῶν στο εδάφιο Mat 18:16 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Deu 19:15).

4) Η λ. Τριῶν στο εδάφιο 2Co 13:1 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Deu 19:15).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Three.

Τρεῖς, οἱ, αἱ, and τά, τρία, three; gen. τριῶν, dat. pl. τρισί· διά τριῶν ἀπόλλυμαι, I am utterly ruined, Eurip. Orest. 428; in allusion to a wrestler having received three falls, and therefore utterly overthrown.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Tres, Tria, Terni, Triduum, Post Tertium Diem.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Drei.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Tre.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Trois.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Tres.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Três.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Drie.