Ευρετήριο

Ρυπαίνω / Ρυπαίνομαι
ΡΙΖΑ: <῾ΡΥΠΟΣ+κατάλ. ΑΙΝΩ (βλ.λ. ῾Ρύπος).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μιαίνω, ρυπαίνω, μολύνω ηθικά (στο κείμενο μόνο στη Μ. Φ.) μολύνομαι, βρομίζομαι, ρυπαίνομαι.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ῾Ρύπος 1Pe 3:21, ῾Ρυπαρός Jac 2:2, ῾Ρυπαρία Jac 1:21.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Μιαίνω Joh 18:28, Μολύνω 1Co 8:7, Σπιλῶ Jac 3:6, Jud 23, Μωμοῦμαι 2Co 6:3, 8:20.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἁγνίζω Act 21:24, 26, 1Jo 3:3, Καθαίρω Joh 15:2, Καθαρός Mat 23:26, Luk 11:41, Λαμπρός Luk 23:11, Ἁγνός 2Co 7:11, 11:2, Phl 4:8, 1Ti 5:22.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. ῥυπαίνω, Πρτ. ἐρύπαινον, Μέλ. ῥυπάνω, Αόρ. ἐρύπανα.

Μέσ. Ενεστ. ῥυπαίνομαι, Πρτ. ἐρυπαινόμην, Μελ. παθ. ῥυπανθήσομαι, Αόρ. παθ. ἐρυπάνθην.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) ῾Ρυπαίνομαι

Α) Αμετάβατο: βρομίζομαι, ρυπαίνομαι,  μολύνομαι (Apoc 22:11….Ὁ ῥυπαρός ῥυπανθήτω ἔτι…).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) ῾Ρυπανθήτων: γ΄ ενικό προστακτικής αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 12:11: «ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 22:11: Dan 12:10  2Ti 3:13  Jude 10  Rom 5:1  Phl 3:16  1Pe 1:15

1) Η λ. ῾Ρυπαίνομαι της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας απαντά μόνο στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. ῾Ρυπαίνομαι χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Filthy (To Make), Besmirch, Become Dirty.

῾Ρυπαίνω, f. ανῶ, 1. a. ἐῤῥύπηνα, to make foul or dirty; to soil or tarnish; also, to defame or blacken the reputation; ἵνα μή ῥυπαίνηται ταχύ, that it may not be soiled, or want cleaning again soon, Theophr. Char. 10, edit. Newotn. Fr. ῥύπος.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Sordescere.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Besudeln.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Imbrattare.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Ternir.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Manchar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Manchar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Besmeuren.