Ευρετήριο

Ρουβήν
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

(Κοίταξε έναν υιό). Ήταν ο πρωτότοκος υιός του Iακώβ από την πρώτη του σύζυγο Λεία, την οποία δεν αγαπούσε και τόσο πολύ. Η γέννησή του καθώς και το συμβολικό όνομα που του έδωσε η μητέρα του, ήταν η ελπίδα της ότι πιθανόν ο σύζυγός της αρχίσει να την αγαπά.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Η ζωή του Ρουβήν αναφέρεται λεπτομερώς στο βιβλίο της Γένεσης κεφ. 19, 37, 44. Αυτός εμπόδισε τα 9 αδέλφια του να θανατώσουν τον αδελφό τους Ιωσήφ. Αργότερα στην διαπραγμάτευσή τους στην Αίγυπτο για την απόδειξη εντιμότητας και αληθείας, προσφέρθηκε να μείνει αντί του Βενιαμίν, του οποίου ο χαμός θα στοίχιζε τον θάνατο του Ιακώβ. Ευλογήθηκε από τον πατέρα του και έγινε αρχηγός ολόκληρης φυλής που φέρει το όνομά του.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Gen 29:32: «καὶ συνέλαβεν Λεια καὶ ἔτεκεν υἱὸν τῷ Ιακωβ· ἐκάλεσεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ρουβην λέγουσα Διότι εἶδέν μου κύριος τὴν ταπείνωσιν· νῦν με ἀγαπήσει ὁ ἀνήρ μου.».

Gen 37:22: «εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ρουβην Μὴ ἐκχέητε αἷμα· ἐμβάλετε αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον τοῦτον τὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, χεῖρα δὲ μὴ ἐπενέγκητε αὐτῷ· ὅπως ἐξέληται αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποδῷ αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ.».

Num 1:20: «Καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ᾽ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,».

1Ch 5:18-20: «Υἱοὶ Ρουβην καὶ Γαδ καὶ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἐξ υἱῶν δυνάμεως, ἄνδρες αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνοντες τόξον καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον, τεσσαράκοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν. 19 καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ τῶν Αγαρηνῶν καὶ Ιτουραίων καὶ Ναφισαίων καὶ Ναδαβαίων 20 καὶ κατίσχυσαν ἐπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐδόθησαν εἰς χεῖρας αὐτῶν οἱ Αγαραῖοι καὶ πάντα τὰ σκηνώματα αὐτῶν, ὅτι πρὸς τὸν θεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾽ αὐτόν.».

Ίεζ. μη' 31 : «καὶ αἱ πύλαι τῆς πόλεως ἐπ᾽ ὀνόμασιν φυλῶν τοῦ Ισραηλ· πύλαι τρεῖς πρὸς βορρᾶν, πύλη Ρουβην μία καὶ πύλη Ιουδα μία καὶ πύλη Λευι μία.».

Apoc 7:5: «ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες,».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 7:5: Gen 49:3

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Reuben.

῾Ρουβήν, , indecl., the name of a man, Reuben. Hebr.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Ruben.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Reuben.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Ruben.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Ruben.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Reuben.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Reuben.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Reuben.