Ευρετήριο

Περιπατέω, -ῶΡΙΖΑ: < ΠΕΡΙ+ΠΑΤΩ, βλ.λ. Περί και Πατῶ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Περπατώ, βαδίζω.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Περί Mat 26:28, Heb 5:3, Πατέω Luk 10:19, Ἐμπεριπατέω 2Co 6:16.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ὑπάγω Jac 2:16, Πορεύομαι Luk 7:22, 17:19, Παραπορεύομαι Mar 2:23, Προπορεύομαι Luk 1:79, Διαπορεύομαι Luk 6:1, Εἰσπορεύομαι Luk 11:33, Συμπορεύομαι Mar 10:1, Ἀναβαίνω Act 25:1, Μεταβαίνω Luk 10:7, Ἐπιβαίνω Act 20:18, Ἐκβαίνω Heb 11:15, Διαβαίνω Act 16:9, Καταβαίνω Mat 8:1, Συναναβαίνω Mar 15:41, Ἐμβαίνω Mar 5:18, Ἀποβαίνω Joh 21:9, Διοδεύω Luk 8:1, Ἀποδημέω Mat 25:14, Ἔρχομαι Mat 3:11,14, Εἰσέρχομαι Luk 17:2, Ἐξέρχομαι Mat 2:6, 9:31, Περιέρχομαι 1Ti 5:13, Περιάγω 1Co 9:5, Προάγω Mat 2:9, Ἐπανέρχομαι Luk 10:35, Διέρχομαι Act 9:38, 13:14, Ἐπέρχομαι Luk 1:35, 21:26, Κατέρχομαι Luk 9:37, Act 13:4, Παρεισέρχομαι Gal 2:4, Παρέρχομαι Luk 12:37, Heb 10:1, Προσέρχομαι Mat 4:3, Heb 10:1, Συνέρχομαι Joh 18:20, Ἀπέρχομαι Mar 3:13, Mat 8:18, Ἀντιπαρέρχομαι Luk 10:31,32, Ἀναχωρέω Act 23:19, Ὑποχωρέω Luk 9:10, Πορεύω Luk 13:33, Διέρχομαι Mat 12:43, Εἴσειμι Heb 9:6, Ἔξειμι Act 13:42.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἵστημι Mat 6:5, 16:28, 20:3, 6.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας συνηρημένο σε -έω.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. περιπατῶ, Πρτ. περιεπάτουν, Μέλ. περιπατήσω, Αόρ. περιεπάτησα, Πρκ. περιπεπάτηκα, Υπερσ. περιεπεπατήκειν.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Περιπατῶ

Α) Αμετάβατο: περπατώ, βαδίζω (Mat 9:3 …. Ἔγειρε καὶ περιπάτει…).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Περιεπάτει: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

2) Περιεπάτεις: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

3) Περιεπατήσαμεν: α΄ πληθυντικού οριστικής αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

4) Περιεπατήσατε: β΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

5) Περιεπάτησεν: γ΄ ενικό οριστικής αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

6) Περιεπάτουν: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

7) Περιπάτει: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

8) Περιπατεῖ: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

9) Περιπατεῖν: απαρέμφατο ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

10) Περιπατεῖς: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

11) Περιπατήσωμεν: α΄ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

12) Περιπατῆτε: β΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

13) Περιπατοῦμεν: α΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

14) Περιπατοῦντα: αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

15) Περιπατοῦντας: αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

16) Περιπατοῦντες: ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

17) Περιπατοῦντι: δοτική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

18) Περιπατοῦντος: γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

19) Περιπατοῦσιν: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

δοτική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

20) Περιπατῶμεν: α΄ πληθυντικό υποτακτικής  ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

21) Περιπατῶν: ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 9:20: «Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 9:20: Hsa 44:9  Jer 10:5  Dan 5:23

1) Η λ. Περιπατοῦσιν στο εδάφιο Luk 7:22 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄Hsa 29:18, 61:1).

2) Η φράση «τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν» στο εδάφιο 1Th 4:1 εμφανίζει συνάρτηση του άρθρου κατά πλάγια ερώτηση. Πρόκειται για λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Περιπατοῦντας στο εδάφιο Mat 15:31 περιλαμβάνεται σε μια πρόταση η οποία διακρίνεται για τη «βραχύτητα της περιόδου» αυτής. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

4) Μεταφορ., περιπατῶ, δηλ. ζω, διάγω, «περιπατεῖν κατὰ τὴν παράδοσιν» Mar 7:5, 2Th 3:6, κ.λπ.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Peripat-(Peripatetic, Peripatetically, Peripatetism).

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: I Walk, Go, March.

Περιπατέω, , f. ήσω, to go or walk about; to walk about and discourse, as Aristotle and his disciples used to do, and hence were called Peripatetics. Fr. πατέω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Ambulare, Circuire, Ire, Progredi.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Ich Gehe, Gehen, Marschieren.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Cammino, Vado, Marzo.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Je Marche, Aller, Mars.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Yo Camino, Voy, Marcha.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Eu Ando, Vai, Marcha.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Ik Loop, Ga, Maart.