Ευρετήριο

ΠέμπωΡΙΖΑ: Αγνώστου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Πέμπω, αποστέλλω, στέλνω.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἀναπέμπω Luk 23:7, Ἐκπέμπω Act 13:4, Μεταπέμπω Act 10:22, Συμπέμπω 2Co 8:18.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀποστέλλω Mat 10:40, Ἐξαποστέλλω Gal 4:4, Συναποστέλλω 2Co 12:18, Ἀπολύω Mar 636, 45, Ἀποτάσσομαι Mar 6:46, Παρίστημι Mat 26:53, Ἐξωθῶ Act 27:39, Ἀπωθῶ Act 27, 39.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Παραλαμβάνω Mat 1:20, 24, 2:13, Δέχομαι Mat 10:40, 18:5, Ἀποδέχομαι Luk 8:40, 9:11, Act 18:27.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. πέμπω, Πρτ. ἔπεμπον, Μέλ. πέμψω, Αόρ. ἔπεμψα, Πρκ. πέπομφα, Υπερσ. ἐπεπόμφειν.

Μέσ. Ενεστ. πέμπομαι, Πρτ. ἐπεμπόμην, Μελ. παθ. πεμφθήσομαι, Αόρ. παθ. ἐπέμφθην, Πρκ. πέπεμμαι, Υπερσ. ἐπεπέμμην.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Πέμπω

Α) Μεταβατικό

i) + αιτ.: στέλνω / αποστέλλω κάποιον ή κάτι, πέμπω κάτι ή κάποιον (Joh 1:33…Ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι….)

2) Πέμπομαι

Α) Αμετάβατο: στέλνομαι, αποστέλλομαι, πέμπομαι (Luk 4:26….Πρὸς οὐδεμίαν…ἐπέμφθη Ἠλίας….).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐπέμφθη: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

2) Ἔπεμψα: α΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

3) Ἐπέμψαμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἔπεμψεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

5) Πέμπει: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

6) Πέμπειν: Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

7) Πεμπομένοις: Δοτική πληθυντικού μετοχής αρσενικού ή ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

8) Πέμποντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

9) Πέμπω: α΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

10) Πεμφθέντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

11) Πέμψαι: Απαρέμφατο αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

12) Πέμψαντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

13) Πέμψαντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικου γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

14) Πέμψαντι: Δοτική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

15) Πέμψαντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

16) Πέμψας: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

17) Πέμψασιν: Δοτική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

18) Πέμψατε: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

19) Πέμψει: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

20) Πέμψον: β΄ ενικο Προστατικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

21) Πέμψω: α΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

α΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 1:11: «λεγοσης· βλπεις γρψον ες βιβλον κα πμψον τας πτ κκλησαις, ες φεσον κα ες Σμρναν κα ες Πργαμον κα ες Θυτειρα κα ες Σρδεις κα ες Φιλαδλφειαν κα ες Λαοδκειαν

Στέλλω, στέλνω, αποστέλλω. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, η έννοια του ρήματος εφαρμόζεται: 1) στην αποστολή μηνυμάτων στις εκκλησίες (Apoc 1:11), 2) στο ρόλο του δρεπανιού στο θερισμό (Apoc 14:15) και 3) στην αποστολή μηνύματος με άγγελο στους εκλεκτούς (Apoc 22:16).

Στην Πολιτεία του Θεού με το ανθρώπινο γένος, ο Ίδιος απέστελνε, σύμφωνα με το Λόγο Του, τους προφήτες και αγγέλους για να γνωστοποιήσει στους ανθρώπους τις σκέψεις και τις αποφάσεις Του.

Αποκορύφωμα αποστολής και απόδειξης της μεγάλης αγάπης και του ενδιαφέροντός Του ήταν η αποστολή στον κόσμο του Μονάκριβου Γιου Του Ιησού Χριστού, τόσο για να διδάξει στην ανθρωπότητα τις μεγάλες αλήθειες για τη Βασιλεία Του, όσο και για να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία, την ατέλεια και το θάνατο, δίνοντας ο Ιησούς Χριστός τη ζωή του και το σώμα του για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος μέσω πίστης και να έχει αιώνια ζωή (Rom 8:3, Joh 3:16, 1Jo 4:9, παραβ. και Luk 20:11,12,13, Joh 5:24, 8:16,29).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 14:15: «κα λλος γγελος ξλθεν κ το ναο κρζων ν φων μεγλ τ καθημν π τς νεφλης· πμψον τ δρπανν σου κα θρισον, τι λθεν ρα θερσαι, τι ξηρνθη θερισμς τς γς.»

Σε εκπλήρωση του οράματος που δόθηκε στον Ιωάννη, ο Ιησούς διεξάγει ένα παγκόσμιο έργο θερισμού. «Ο θερισμός της γης» άρχισε με τη συγκομιδή των υπόλοιπων από τους 144.000 «γιους της βασιλείας», «το σιτάρι» της παραβολής τους Ιησού (Mat 13:24-30, 36-41).

Η διαφορά ανάμεσα στους αληθινούς και στους ψεύτικους Χριστιανούς έγινε πιο ξεκάθαρη από ποτέ μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συμβάλλοντας μάλιστα στο δεύτερο στάδιο «του θερισμού της γης» - τη σύναξη των άλλων προβάτων. Αυτοί δεν είναι «οι γιοι της βασιλείας», αλλά είναι «ένα μεγάλο πλήθος»πρόθυμων υπηκόων αυτής της Βασιλείας. Θερίζονται μέσα από «όλους τους λαούς, τις εθνότητες και τις γλώσσες».

Υποτάσσονται στη Μεσσιανική Βασιλεία, η οποία αποτελείται από τον Χριστό Ιησού και τους 144.000 αγίους που θα είναι μαζί του σε εκείνη την ουράνια κυβέρνηση (Apoc 7:9).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:11: Hab 2:2  Apoc 1:4  Eph 1:1  Apoc 2:1  Apoc 2:8  Apoc 2:12  Act 16:14  Apoc 2:18  Apoc 3:1  Apoc 3:7  Col 4:16  Apoc 3:14

Apoc 14:8: Hsa 21:9  Jer 51:8  Apoc 18:21  Apoc 17:18  Apoc 18:2  Jer 51:7  Apoc 17:2  Apoc 18:3

Apoc 14:15: Mar 4:29  Mat 13:39  Joe 3:13

Apoc 22:16: Hsa 11:10  Apoc 5:5  Hsa 11:1  Hsa 53:2  Jer 23:5  Jer 33:15  Rom 1:3  Num 24:17  Apoc 2:28

1) Η λ. Πεμπομένοις στο εδάφιο 1Pe 2:14 μεταφέρει εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Εδώ από την σφαίρα του Αστικού Δικαίου. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Send, Thrust.

Πέμπω, f. ψω, pf. Att. πέπομφα· ἃς ἦτε ἐκπεπομφότες, Æschin. c. Ctes., p. 21; to send, dismiss, send forth, send into, send up, as ἀναπέμπω· to send forth; hence, to cast or throw; to produce, Soph. Phil. 1146; to send away; to convey, conduct; πέμψον πρὸς οἴκους, Soph. Phil. 1354; to send ambassadors; πέμπειν μαντεῖα σεμνά, Eurip. Phœn. 293; 1. a. ἔπεμψα, imperat. πέμψον, άτω, subj. πέμψω, inf. πέμψαι, part. 1. a. πέμψας, αντος, pas. πέμπομαι, 1. a. pas. ἐπέμφθην, 1. f. pas. πεμφθήσομαι, pf. pas. πέπεμμαι· mid. to cause to be conducted, to send for, Eurip. Hec. 372; Orest. 107, 111; Soph. Œd. C. 608.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Mitte, Mitte falcem Mando, Demitto, Immito, Deduco, Mittere.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Senden, Schub, Schicken, Versenden, Übermitteln, Entsenden, Richten, Abschicken, Absenden, Übersenden, Zukommen Lassen, Geben, Leiten, Schießen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Invia, Spinta, Mandare, Trasmettere, Spedire, Lanciare, Venire, Rendere.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Envoyer, Poussée, Renvoyer, Expédier, Lancer, Rapatrier, Rendre.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Enviar Mete, Mandar, Transmitir, Lanzar, Emitir, Despachar, Expedir, Cursar, Echar, Poner.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Enviar, Empuxo, Mandar, Emitir, Transmitir, Remeter, Lançar, Expedir, Despachar, Propagar, Difundir, Espalhar, Forçar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Sturen, Thrust.