Ευρετήριο

ΠέμπτοςΡΙΖΑ: <Ι.Ε. *PENKW-TOS "πέμπτος", πβ. λατ. GUINTUS.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Πέμπτος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Πέντε 2Co 11:24, Πεντήκοντα Luk 7:41, Δεκαπέντε Joh 11:18, Πεντάκις 2Co 11:24, Πεντακόσιοι 1Co 15:6.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀριθμῶ Mat 10:30, Ἀριθμός Luk 22:3.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἕβδομος Joh 4:52, Ὄγδοος 2Pe 2:5.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αριθμητικό επίθετο β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε: -ος, -η, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Πέμπτην: αιτιατική ενικού.

2) Πέμπτος: ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 6:9: «Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον.»

Apoc 9:1: « Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου »

Apoc 16:10: « Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου, καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 6:9: Lev 4:7  Apoc 8:3  Lev 17:11  Apoc 17:6  Mat 24:9  1Jo 3:12  Mat 24:14  Joh 18:37  Apoc 20:4

Apoc 9:1: Apoc 8:2  Num 24:17  Apoc 22:16  Apoc 20:1  Luk 8:31  Apoc 9:11

Apoc 16:10: Apoc 13:1  Exo 10:21  Hsa 8:22  Eph 4:18

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Fifth.

Πέμπτος, η, ον, the fifth. Fr. πέμπε, Æol. for πέντε.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Quintus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Fünfte.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Quinto.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Cinquième.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Quinto.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Quinto.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Vijfde.