Ευρετήριο

ΟὐκέτιΡΙΖΑ: < ΟΥΚ + ΕΤΙ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1) (βλ.λ. Οὐ και Ἔτι).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Όχι πλέον, όχι περαιτέρω, ουχί περισσότερον, ουχί του λοιπού, όχι πια.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Οὐδέπω Joh 7:39.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Οὐ μὴ Heb 8:12, Ἀλλά Rom 3:31, Οὐχ Heb 5:4, Οὐχ… τις Heb 5:4, Ποτέ Eph 5:29.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Νῦν Rom 11:31, Νυνί Rom 15:23,25, 1Ti 4:10.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα χρόνου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 10:6: «καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

1) «…Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.» Luk 5:10.

2) «Τὸ λοιπόν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.» (Heb 10:13),

3) «Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω.» (Gal 6:17)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 10:6: Jer 10:10  Psa 90:2  1 i 1:17  Apoc 4:9  Ge 14:19  Exo 20:11  Neh 9:6  Psa 146:6  Act 4:24  Hsa 46:13  Jek 12:25  Hab 2:3

1) Η σύνθετη αυτή λ. Οὐκέτι (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη) (παραβ: Ἀγαθοποιός 1Pe 2:14, Ἀγριέλαιος Rom 11:17,24, Ἀγενεαλόγητος Heb 7:13 κ.ά).

2) Η φράση «Οὐκ ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρτυροῦσιν» (Mat 27:13) του Πιλάτου φανερώνει (κατά την άποψη των ειδικών) ότι ο Πιλάτος σύμφωνα με τη διαδικασία (κατά το Ρωμαϊκό Ποινικό Δίκαιο) για να επιβληθεί ποινή θα έπρεπε μετά την απαγγελία της κατηγορίας υπό των κατηγόρων να ακολουθήσει η υπεράσπιση του κατηγορούμενου (Cic. Verr 1, 11, 34 και 1, 18, 54. Επίσης De Orat 1:33, 153 και Quint 6, 4, 2). Στη δίκη του Ιησού δεν υπήρξαν μάρτυρες υπεράσπισης. Προτρέπεται λοιπόν έντονα με τη φράση αυτή (του Πιλάτου) ο Ιησούς να υπερασπίσει τον εαυτό του αλλά ο Ιησούς παραιτείται απαντώντας με τη σιωπή του «οὐκέτι οὐδέν ἀπεκρίθη ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον» (παραβ. Mar 27:14) (παραβ. Sallust, Cat 52 De Confessis Sicuti de manifestis rerum capitalium more majorum supplicium sumundum").

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: No More, No Longer, No Further, Yet, Henceforth, Hereafter.

Οὐκέτι, no more, no longer, not again. Fr. οὐκ and ἔτι.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Nee Amplius, Jam Non, Ultra Non, Non Amplius, Amplius Jam Non, Ex Hoc Non, Tincidunt Nulla.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Nicht Mehr, Nicht Weiter, Doch Fortan Jenseits.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Non Più, Senza Ulteriori, Nessuno Maggiori, No Più Lungo, Tuttavia, D'ora In Poi.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Pas Plus, Pas Plus Loin, Qui Ne Sont Plus, Pourtant, Désormais, Au-Delà.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: No Más, Sin Embargo, Ahora En Adelante, Que Desde Ahora.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Não Mais, Não Mais Adicional, No Entanto, A Partir Daí.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Niet Meer, Niet Verder, Maar Voortaan Hiernamaals.