Ευρετήριο

Οὐδείς

ΡΙΖΑ: < ΟΥΔΕ + ΕΙΣ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1) ( βλ.λ. Οὐδέ και Εἷς).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ουδείς, κανείς, ούτε και ένας, κανένας.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Οὐδε Luk 6:34, Εἷς Mat 24:40, Οὐδέπω Joh 19:41, Οὐδέποτε Act 11:8.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ποτέ Rom 1:10, Πώποτε Joh 8:33, Μὴ Joh 6:39, Μηδείς Mat 8:4, 1Ti 4:12, Act 19:36, Μηδέποτε 2Ti 3:7.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Πολύς Mat 24:5, Ἀναρίθμητος Heb 11:12.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αόριστη, επιμεριστική αντωνυμία: Οὐδείς – Οὐδεμία – Οὐδέν.

ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Οὐδείς: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

2) Οὐδεμία: Ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.

3) Οὐδεμίᾳ: Δοτική ενικού θηλυκού γένους.

4) Οὐδεμίαν: Αιτιατική ενικού θηλυκού γένους.

5) Οὐδέν: Ονομαστική ή αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους.

6) Οὐδένα: Αιτιατική ενικού αρσενικού γένους.

7) Οὐδενί: Δοτική ενικού αρσενικού ή ουδετέρου γένους.

8) Οὐδενός: Γενική ενικού αρσενικού ή ουδετέρου γένους.

9) Οὐθέν: (βλ. Ουδέν)

10) Οὐθενός: (βλ. Ουδενός).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:4: «καὶ ἔκλαιον πολύ, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

1) «Καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται ες τν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. (Mat 21:19, Mar 3:29).

2) «Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μ ἐχόντων τ φάγωσιν, προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς» (Mar 8:1).

3) «Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς οκ οἴδατε οδν,» Joh 11:49.

4) «Οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα» (1Ti 6:7).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 5:4: Mat 24:36  Act 1:7

1) Η σύνθετη αυτή λ. Οὐδείς (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Οὐθέν (Οὐδέν) στο εδάφιο 1Co 13:2, 3 αναφέρεται σε ομοιοτέλευτο σχήμα λόγoυ δηλ. με φράση στην οποία συμμετέχουν ή τελειώνουν με τις ίδιες ή με ομόηχες λέξεις.

3) Η φράση «Οὐκ ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρτυροῦσιν» (Mat 27:13) του Πιλάτου φανερώνει (κατά την άποψη των ειδικών) ότι ο Πιλάτος σύμφωνα με τη διαδικασία (κατά το Ρωμαϊκό Ποινικό Δίκαιο) για να επιβληθεί ποινή θα έπρεπε μετά την απαγγελία της κατηγορίας υπό των κατηγόρων να ακολουθήσει η υπεράσπιση του κατηγορούμενου (Cic. Verr 1, 11, 34 και 1, 18, 54. Επίσης De Orat 1:33, 153 και Quint 6, 4, 2). Στη δίκη του Ιησού δεν υπήρξαν μάρτυρες υπεράσπισης. Προτρέπεται λοιπόν έντονα με τη φράση αυτή (του Πιλάτου) ο Ιησούς να υπερασπίσει τον εαυτό του αλλά ο Ιησούς παραιτείται απαντώντας με τη σιωπή του «Οὐκέτι οὐδέν ἀπεκρίθη ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον» (παραβ. Mar 27:14) (παραβ. Sallust, Cat 52 De Confessis Sicuti de manifestis rerum capitalium more majorum supplicium sumundum").

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: None, Never, No Man, Nothing, Nought.

Οὐδείς, ενός, , οὐδεμία, ας, , οὐδέν, ενός, τό, no one, nothing; οὐδείς, is an older form, and more Attic, than οὐθείς, which last is used by Aristotle and later writers; οὐδένες, persons of no consideration, Aristoph. Eq. 153; οὐδέν, of no moment, Demosth. 1107, 17; οὐδέν ἄρα ἔτι ἐσμέν, we are now reduced to insignificance, Xen. Hist. iv, 8, 4. Fr. οὐδέ and εἷς.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Nullus, Non, Non Est Homo, Nisi, Exite Inde.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Keiner, Nie, Kein Mann, Nichts.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Nessuno, Mai, Nessun Uomo, Niente, Nulla.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: None, Jamais, Aucun Homme, Rien, Nought.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Ninguno, Nunca, Ningún Hombre, Nada.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Nenhum, Nunca, Nenhum Homem, Nada.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Geen, Nooit, No Man, Niets.