Ευρετήριο

Ὁράω, -ῶΡΙΖΑ: α) FΟΡΑ, ΟΡΑΩ, β) ΟΠ- (ΟΠΩΠΑ = παρακ. του ΟΡΑΩ), γ) ΙΝΔ/Ε: OK, JEK (οφθαλμός, μάτι).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Βλέπω κυττάζω,

2) Προσέχω, παρατηρώ,

3) Προφυλάσσομαι, αντιλαμβάνομαι.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Φανερῶ 1Pe 5:4, Εἶδον Act 15:6, Ἐπεῖδον Act 4:29, Συνεῖδον Act 12:12.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ὅραμα Mat 17:9, Ὅρασις Act 2:17, Ὁρατός Col 1:16, Ἀόρατος Rom 1:20, Ἐπόπτης 2Pe 1:16, Ἐποπτεύω 1Pe 1:16, Ἰδέα Mat 28:3, Ἐμφανίζω Mat 27:53, Ἐμφανῶς Act 10:40, Ὅπτομαι 1 Co 15:5, Ὁπτάνω Act 1:3, Φαίνω Mar 16:9, Ἐπιφαίνω Luk 1:79, Φανερός 1Ti 4:15, Ἀναφαίνω Luk 19:11, Βλέπω Luk 9:62, Act 1:9, Ἀναβλέπω Mat 14:19, Mar 8:24, Luk 7:22, Περιβλέπω Mar 3:5,34, Ἀποβλέπω Heb 11:26, Ἐμβλέπω Mar 10:27, 14:67, 8:25, Ἐπιβλέπω Luk 1:48, Jac 2:3, Διαβλέπω Mat 7:5, Luk 6:42, Ὁρῶ Joh 6:36, Προορῶ Act 2:25, Εἶδον Joh 7:52, Ἴδε Mat 9:2, Κατανοῶ Act 7:31,32, Ἀφορῶ Phl 2:23, Ἐπεῖδον Luk 1:25, Act 4:29, Συνεῖδον Act 12:12, Προειδέω Act 2:31, Καθορῶ Rom 1:20, Κατοπτρίζω 2Co 3:18, Ἐπέχω Act 3:5, Θεωρῶ Mat 28:1, Joh 4:19, Θεῶμαι (Εἶδον) Mat 11:7, Luk 23:25, Ἀτενίζω Act 14:9, Προσέχω Mat 6:1, Ἐποπτεύω 1Pe 2:12, Παρακύπτω Luk 24:12, Ἀνακύπτω Luk 21:28, Σκοπῶ Phl 2:4, Ἐπισκοπῶ 1Pe 5:2, Ἐπισκέπτομαι Act 6:3, Μυωπάζω 2Pe 1:9, Ὄμμα Mar 8:23, Βλέμμα 2Pe 2:8, Ὀφθαλμός Mat 5:29, Ὄψις Joh 7:24, Κατοπτρίζομαι 2Co 3:18, Ὁπτός Luk 24:42, Ἄδηλος Luk 11:44, Δείκνυμι Joh 5:20, Ἀναδείκνυμι Act 1:24, Ἐπιδείκνυμι Mat 16:1, Ὑποδείκνυμι Act 9:16, Τυφλῶ Joh 12:40, 2Co 4:4, Τυφλός Mar 11:5.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀόρατος Rom 1:20, Heb 11:27, Ἀπρόσιτος 1Ti 6:16, Τυφλός Mar 11:5, Τυφλῶ Joh 12:40, 2Co 4:4, Μυωπάζω 2Pe 1:9.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, συνηρημένο σε -άω, ανώμαλο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. ὁρῶ, Πρτ. ἑώρων, Μέλ. ὄψομαι, Αόρ. εἶδον, Πρκ. ἑώρακα, ἑόρακα, Υπερσ. ἑωράκειν.

Μέσ. Ενεστ. ὁρῶμαι, Πρτ. ἑωρώμην, Μελ. παθ. ὀφθήσομαι, Αόρ. παθ. ὤφθην, Πρκ. ἑόραμαι.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ὁρῶ

Α) Αμετάβατο: βλέπω, κοιτάζω.

Β) Μεταβατικό

i) + αιτ.: βλέπω κάτι ή κάποιον.

2) Ὁρῶμαι

Α) Αμετάβατο: φανερώνομαι, γίνομαι ορατός.

Β) Μεταβατικό

i) + δοτ.: φανερώνομαι σε κάποιον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἑόρακα: α΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

2) Ἑόρακαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

3) Ἑόρακεν: γ΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἑώρακα: α΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

5) Ἑωράκαμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμέου Ενεργητικής Φωνής.

6) Ἑώρακας: β΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

7) Ἑωράκασιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

8) Ἑωράκατε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

9) Ἑωράκει: γ΄ ενικό Οριστικής Υπερσυντελίκου Ενεργητικής Φωνής.

10) Ἑώρακεν: γ΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

11) Ἑωρακέναι: Απαρέμφατο Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

12) Ἑωρακότες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

13) Ἑωρακώς: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

14) Ὅρα: γ΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

15) Ὁρᾶ: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

16) Ὁρᾶτε: β΄ πληθυντικό Οριστικής ή Προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

17) Ὁρῶ: α΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

18) Ὁρῶμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

19) Ὁρῶν: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

20) Ὁρῶντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

21) Ὁρῶσαι: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

22) Ὀφθείς: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

23) Ὀφθέντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

24) Ὀφθέντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

25) Ὀφθήσεται: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

26) Ὀφθήσομαι: α΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

27) Ὄψεσθε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Μεσοπαθητικής Φωνής.

28) Ὄψομαι: α΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Μεσοπαθητικής Φωνής.

29) Ὄψεται: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Μεσοπαθητικής Φωνής.

30) Ὄψη: β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

31) Ὀψόμεθα: α΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Μεσοπαθητικής Φωνής.

32) Ὄψονται: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

33) Ὤφθη: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

34) Ὤφθην: α΄ ενικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

35) Ὤφθησαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

36) Εἴδαμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

37) Εἶδαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

38) Εἶδεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

39) Εἶδες: β΄ ενικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

40) Εἴδομεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

41) Εἶδον: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

42) Ἰδεῖν: Απαρέμφατο Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

43) Ἴδῃ: γ΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

44) Ἴδῃς: β΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

45) Ἴδῃτε: β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

46) Ίδόντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

47) Ἰδοῦσα: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

48) Ἴδω: α΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

49) Ἴδωμεν: α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

50) Ἰδών: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

51) Ἴδωσιν: γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 4:3: «καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:3: 1Jo 1:5

1) Το εδάφιο Mat 24:16 «Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (παραβ. Esa 9:1-2) αποτελεί και "παραλληλισμό των μελών" (parallelismus membrorum) ένα από τα κύρια γνωρίσματα της Εβραϊκής ποίησης.

2) Η λ. Ὤφθη αναφέρεται με όμοια αρχή στο εδάφιο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές γραφές (Καινή Διαθήκη) στο εδάφιο 1Ti 3:16.

3) Η λ. Ὄψεται στο εδάφιο Apoc 1:7 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Εἶδεν στο εδάφιο Mat 4:15 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄Hsa 8:22, 9:1, 2).

5) Η λ. Ἴδητε στο εδάφιο Mat 13:14 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 6:9).

6) Η λ. Βλέπετε στο εδάφιο Phl 3:2 αποτελεί έκφραση-λογοπαίγνιο (παρονομασία και παρήχηση) της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

7) Η λ. Βλέπομεν στο εδάφιο 1Co 13:12 περιλαμβάνεται σ' ένα κεφάλαιο όπου διακρίνονται φράσεις αναφοράς με απαρίθμηση περιπτώσεων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

8) Το ρήμα Βλέπω στην κλίση του εμφανίζει τρία θέματα -ΟΡΑ (για τον ενεστώτα: ΟΡΩ) -ΟΠ (για τον μέλλοντα: ΟΨΟΜΑΙ) και -ΙΔ (για τον αόριστο: ΕΙΔΟΝ) στα πλαίσια του ρηματικού συστήματος του (αρχαίου) Ελλην. Λεξιλογίου).

9) Η λ. Βλέποντες στο εδάφιο Mat 13:14 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 6:9).

10) Η λ. Ἴδωσι στο εδάφιο Mar 4:12 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 6:9).

11) Η λ. Ὄψεται στο εδάφιο Luk 3:6 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 40:3-5).

12) Η λ. Ἴδωσιν στο εδάφιο Joh 12:40 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 6:10).

13) Η λ. Ὄψονται στο εδάφιο Joh 19:37 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Zac 12:10).

14) Η λ. Ὄψονται στο εδάφιο Act 2:17 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Joe 2:28-29).

15) Η λ. Ἰδεῖν στο εδάφιο Act 13:35 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Psa 16:10).

16) Η λ. Ἴδητε (οὐ) το εδάφιο Act 28:26 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 6:9, 10).

17) Η λ. Ὄψονται στο εδάφιο Rom 15:21 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 52:15).

18) Η λ. Ἰδεῖν στο εδάφιο Act 2:27 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 16:8-11).

19) Η λ. Εἶδεν (οὐκ) στο εδάφιο 1Co 2:9 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 64:4).

20) Η λ. Εἶδον στο εδάφιο Heb 3:9 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Deu 6:16).

21) Η λ. Ἰδεῖν στο εδάφιο 1 Pe 3:10 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 34:12-16).

22) Η λ. Ὄψεται στο εδάφιο Apoc 1:7 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Dav 7:13, Zac 12:10).

23) Η λ. Εἶδον στο εδάφιο Luk 2:30 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

24) Η λ. Ἰδόντες στο εδάφιο Mat 21:15 περιλαμβάνεται σε μια «πρόταση κατά παράταξη» αντί της «σύνταξης καθ' υπόταξη». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

25) Η λ. Ἴδετε στο εδάφιο Mat 28:6 αναγράφεται ως έγκλιση προστακτική η οποία ενισχύει άλλη έγκλιση (υποτακτική ή προστακτική). Το φαινόμενο είναι «αρχαιοελληνικός ιδιωματισμός» και μάλιστα «αττικισμός» της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

26) Η λ. Εἶδον στο εδάφιο Mat 2:11 περιλαμβάνεται σε μια «πρόταση κατά παράταξη» αντί της «σύνταξης καθ' υπόταξη». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

27) Στο εδάφιο Luk 13:35 η φράση «οὐ μὴ ἴδητε» αναγράφεται σε φράση όπου εμφανίζεται αρνητική πρόρρηση για το μέλλον με υποτακτική αορίστου. Το φαινόμενο είναι «αρχαιοελληνικός ιδιωματισμός» και μάλιστα «αττικισμός» της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

28) Η λ. Ἰδών στο εδάφιο Act 7:34 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβραϊκή Γραφή (O΄ Exo 3:5).

29) Παρατ. ἑωρώμην, ομοίως ὡρώμην (προ-) Act 2:25.

30) ψησθε Luk 13:28.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Hsa 30:20 (Heb 11:27).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: I See, Observe, Understand, Notice Is Protected, Appear, Behold, Consider, Heed (Take), Look, Look (To), Perceive, Shew.

Ὁράω, , Ion. ὁρέω, and Epic ὁρόω, to see, discern, observe, understand; to know, (particularly 2. aor. εἶδον(, to look for, expect; to hope; to view, examine, consider; pres. imperat. ὅρας, ὅρα, impf. Att. ἑώραον, ἑώρων. The Future is not in use; instead of it the future of ὄπτομαι scil. ὄψομαι) is used, pf. ὥρακα, and Att. ἑώρακα, pf. inf. ἑωρακέναι, plupf. act. ἑωράκειν, εις, ει, Att. 1. pers. ἑωράκη, Plat. Polit. 328, C; 2. pf. ὄπωπα, Soph. Phil. 672; Æscyl. Eum. 57; 2. a. εἶδον, of obsol. εἶδω, pres. mid. ὁρῶμαι, Soph. Antig. 590; 2. a. εἰδόμην, Id. Phil. 531; pf. pas. ἑώραμαι, also, ὤμμαι, from obsol. ὄπτομαι· ὅρα, beware, look to yourself. In the compounds of ὁρά, as προοράω, ὑφοράω, Demosth. always uses the participle of the middle voice; see De Cor. in Coll. Maj. iii, 90; τῶν ὁρωμένων, of visible objects, Xen. Mem. iii, 1; 1. a. pas. ὤφθην, f. ὀφθήσομαι. The impf. m., used by Homer, has no augment, ὁρώμην.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Video, Inquit, Intelligo, Est Notitia Tutus, Oculus, Ferox, Video, Cerno, Aspicio, Animadverdo, Servus, Servio, Vereor.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Ich Sehen, Beobachten, Verstehen, Kündigung Geschützt.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Vedo, Osservare, Comprendere, L'avviso è Protetto.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Je Vois, Observer, Comprendre, Avis est Protégée.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Veo, Observar, Comprender, Aviso está Protegido.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Eu Vejo, Observar, Compreender, Aviso é Protegido.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Ik Zie, Waarnemen, Begrijpen, Bericht Wordt Beschermd.