Ευρετήριο

Ὅμοιος (και Ὁμοῖος)ΡΙΖΑ: < ΟΜΟ- + κατάλ. -ΙΟΣ (βλ.λ. Ὁμοῦ).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Όμοιος, παρόμοιος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὁμοίως Mat 7:24, Παρόμοιος Mar 7:13, Ὁμοίωμα Rom 1:23, Ὁμοιότης Heb 7:15, Ὁμοίωσις Jac 3:9, Ὁμοίως Mat 23:27, Παρομοιάζω Mat 23:27, Ἀφομοιῶ Heb 7:3.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀντίτυπον 1Pe 3:21, Παραπλησίως Heb 2:14, Ἴσος Act 11:17, Ὥς Mat 6:29, Ὡσαύτης Mat 20:5, Ὥσπερ Rom 6:4, Οὕτως Rom 6:11.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Διάφορος Rom 12:6, Heb 1:4.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε: -ος, -α, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὁμοία: Ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.

2) Ὅμοια: Ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

3) Ὁμοῖαι: Ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους.

4) Ὁμοίας: Γενική ενικού ή αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους.

5) Ὅμοιοι: Ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους.

6) Ὅμοιον: Αιτιατική ενικού αρσενικού ή ουδετέρου γένους.

7) Ὅμοιος: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 1:13: «καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν.»

Apoc 1:15: «καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν»

Apoc 2:18: «Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρὸς καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ»

Apoc 4:3: «καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ. »

Apoc 4:6: «καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν.»

Apoc 4:7: «καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ.»

Apoc 9:7: «Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων»

Apoc 11:1: «Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ.»

Apoc 14:14: «Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ.»

Apoc 21:18: « καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

«Καθ' ὁμοιότητα» Heb 4:15.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:13: Dan 7:13  Apoc 14:14

Apoc 1:15: Apoc 2:18  Apoc 1:10

Apoc 2:18: Act 16:14  Joh 20:31  Apoc 1:14  Apoc 19:12  Apoc 1:15

Apoc 4:3 1 Jo 1:5  Apoc 21:11  Ge 9:13  Exo 28:17

Apoc 4:6 Exo 30:18  1Ki 7:23  Jek 1:5  Apoc 4:9

Apoc 4:7 2Sa 17:10  Pro 28:1  Hsa 31:4  1Ki 7:25  Apoc 6:3  Apoc 6:5  Apoc 6:7

Apoc 9:7 Joe 2:4  Joe 2:6

Apoc 11:1 Jek 40:3  1Co 3:16  2Co 6:16  Eph 2:21  1Pe 2:5  1Pe 4:17

Apoc 14:14 Dan 7:13  Mat 25:31  Act 1:11  Apoc 1:7  Psa 21:3  Apoc 6:2

Apoc 21:18 Apoc 4:3  Apoc 54:11

1) Η λ. Ὁμοία στο εδάφιο Gal 5:21 περιλαμβάνεται σε μια απαρίθμηση αρετών (γνωστή και ως Αρετολογία) αλλά και παθών. Η απαρίθμηση αυτή αναφέρεται και ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Homoio-(Homoiousian, Homoiogenetic, Homoiomeria, Homoiothermy).

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Like, Identical, similar.

Ὁμοῖος, οία, οιον, Hom. and Ion. for ὅμοιος, Epic ὁμοίϊος, like, similar, equal to, corresponding, congruous; with the article, ὁ ὁμοῖος, one similar; also, s. as ὁ αὐτός, the same (earth), Il. xviii, 329; shared alike or common to both parties, as war, strife, etc.; when followed by οἷος, e. g. ὁμοίη, οἵην, like as when, etc., Hom. Hym. Ven. 180; σύ δ’ αἰνεῖν, εἴτε με ψέγειν θέλεις, ὅμοιον, whether you choose to praise or to blame me is all one, Æschyl. Ag. 1376. See Markl. ad Eurip. Sup. 1060; ἐν τῷ ὁμοίῶ, on equal terms, impartial, Æschin. c. Ctes; τό ὅμοιον, the resemblance, Aristot. Rhet. i, 1; τά ὅμοια, things that are expedient; ὅμοια and ὁμοίως, adv. equally, in like manner; ὁμοίη γαῖα, the same earth, Hom. Th. ὁμός. See ὁμοίϊος.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Similis, Quasi, Idem.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Gleiche, Gleichartige, Wie.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Identico, Simile, Come.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Identiques, Similaires, Comme.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Mismo, Análogo, Como.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Idêntico, Semelhante, Como.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Identieke, Soortgelijke, Zoals.