Ευρετήριο

Παρεμβολή


ΡΙΖΑ: < ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΩ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: παρατεταγμένος στρατός σε μάχη.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Παρά Joh 5:34, 41, 44, Βάλλω Mat 3:10.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Στράτευμα Mat 22:7.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Εὐθέως Mat 13:20, 21, Εἰρήνη Rom 3:17, 2Th 3:16.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Παρεμβολή, -ῆς.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Παρεμβολάς: Αιτιατική πληθυντικού.

2) Παρεμβολήν: Αιτιατική ενικού.

3) Παρεμβολῆς: Γενική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 20:9: «καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην, καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 20:9: Apoc 12:9  Apoc 13:1  Apoc 19:20

1) Η λ. Παρεμβολή στο εδάφιο Act 23:32 στο οποίο (εδάφιο) υπάρχει σε μείξη ορθού και πλάγιου λόγου. Το φαινόμενο είναι «αρχαιοελληνικός ιδιωματισμός» και μάλιστα «αττικισμός» της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η σύνθετη αυτή λ. Παρεμβολή (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Παρεμβολή ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.


1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Parembole. 

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: An insidious interpolation, A throwing in, Prolonged army in battle, Interference.

Παρεμβολή, ῆς, , an insidious introduction or interpolation, a throwing in, Æschin. c. Ctes.; order of battle; a camp, any fortified place, a castle, N. t. Fr. παρεμβάλλω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Insidiosus introductio seu legitur, Quod in os, In longum differentur acies, Intercessiones.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Eine schleichende Einführung oder Interpolation, Ein Wurf in, Längerer Armee in der Schlacht, Interferenz.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Un'introduzione insidiosa o interpolazione, Un lancio in, Esercito prolungata in battaglia, Interferenza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Une introduction insidieuse ou interpolation, Un lancer en, Armée prolongée dans la bataille, Ingérence.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Una introducción insidiosa o interpolación, Un lanzamiento en, Ejército prolongada en la batalla, Interferencia.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Uma introdução insidioso ou interpolação, Um lançamento em, Exército em batalha prolongada, Interferência.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Een verraderlijke introductie of interpolatie, Een foute in, Langdurige leger in de strijd, Storing.