Ευρετήριο

ΠάρειμιΡΙΖΑ: < ΠΑΡΑ + ΕΙΜΙ (βλ.λ. Παρά και Εἰμί).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: είμαι πλησίον, είμαι παρών, έχω φθάσει σε κάποιον τόπο.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Παρά Joh 5:34,41,44, Εἰμί Joh 8:12, Συμπάρειμι Act 25:24, Παράκειμαι Rom 7:18,21, Συμπάρειμι Act 25:24.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Παρίστημι Mar 4:29, Παριστάνω Rom 6:13, Φθάνω 1Th 2:16, Παρρησιάζομαι Act 13:46, 26:26, Ἐνίστημι Heb 9:9, Ἐφίστημι Act 28:2, Παραγίνομαι Act 21:18, Παρουσία Mat 24:3, 27, Ἐπιφάνεια 2Th 2:8, Ἀποκάλυψις 1Co 1:7, Εἰσέρχομαι Luk 17:7, Παρεισέερχομαι Gal 2:4, Προσέρχομαι Heb 10:1, Ὦδε Mar 9:1, Ἐνθάδε Act 16:28.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀναχωρῶ Act 23:19, 26:31, Ἄπειμι 1Co 5:3, 2Co 10:1,11.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα β΄ συζυγίας, ανώμαλο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. πάρειμι, Πρτ. παρήν, Μέλ. παρέσομαι.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Πάρειμι

Α) Αμετάβατο: είμαι παρών, βρίσκομαι (Joh 7:6 …Ὁ καιρός ὁ ἐμός οὕπω παρέστιν…)

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Πάρει: β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

2) Παρεῖναι: Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

3) Πάρεισιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

4) Πάρεσμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

5) Πάρεσται: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

6) Πάρεστε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

7) Πάρεσιν: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

8) Πάρησαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

9) Παρόν: αιτιατική ενικού μετοχής ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

10) Παρόντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

11) Παρόντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού ή ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

12) Παρούσῃ: Δοτική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

13) Παροῦσιν: Δοτική πληθυντικού μετοχής ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

14) Παρών: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 17:8: «Τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει, καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 17:8: Apoc 13:17  Apoc 20:1  Exo 32:32  Psa 69:28  Phl 4:3  Apoc 13:8

1) Η σύνθετη αυτή λ. Πάρειμι (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Πάρειμι ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Come forward, Pass by, Arrive at, I’m Close to, Present to be, Here to be.

Πάρειμι, to come forward, advance, arrive at; to pass by or beyond; ὅπου παρίοι κώμην, Xen. Anab. iv, 5, 1; hence, to excel, Xen. Cyr. i, 4, 5; to pass by, omit; παριών τῷ λόγῳ, Plat. Legg. vi, 776, D; to enter clandestinely, Xen. Cyr. i, 2, 2; 2. a. πάριον· οἱ παριόντες, those who come forward to address an assembly, the orators, Demosth. 170, 6; in 2. and 3. sing. πάρεις, πάρεισι. Fr. εἶμι.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Adesdum, Transite adesse, Prope sum, Adsit, Esse Apud, Pervenisse, Praesentem esse, Praesens, In Praesenti, Praesto esse, Venisse.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Kommen Sie nach vorn, Vorbei, Ankunft an, Ich bin der Nähe, Anwesend zu sein.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Vieni avanti, Passare da, Di arrivo, Io sono vicino, Present essere.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Venez avant, Passer par, Arrivée à, Je suis proche, Présent être.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Vamos hacia adelante, Pasar, Llegar, Estoy cerca, Presente ser.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Vamos em frente, Passar, Chegue, Estou Perto, Apresentar-se.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Kom naar voren, Voorbij, Komen op, Ik dicht bij, Aanwezig te zijn.