Ευρετήριο

Νῆσος


ΡΙΖΑ: Αβεβαίου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Νησί.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Νησίον Act 27:16.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Θάλασσα Mat 8:24.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Γῆ Mat 10:29, Ξηρά Mat 23:15.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Νῆσος, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Νῆσον: Αιτιατική ενικού.

2) Νῆσος: Ονομαστική ενικού.

3) Νήσου: Γενική ενικού.

4) Νήσῳ: Δοτική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:1,2: «Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;»

Apoc 5:5: «καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι· μὴ κλαῖε, ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.»

Apoc 5:9: «καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:9: Mat 24:9  Heb 10:33  Apoc 2:10  Luk 12:32  Mat 10:22  2Ti 2:12  Rom 8:17  Act 1:8

Apoc 6:14: Hsa 34:4  Apoc 16:20

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο΄): Gen 10:5,32, Hsa 20:6, 23:2,6.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Island, Isle.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Insula.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Eiland.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Isola.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Ile.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Isla.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Ilha.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Eiland.