Ευρετήριο

Νεφθαλὶμ ή Νεφθαλείμ


ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ο δεύτερος υιός του Ιακώβ από τη δούλη της Ραχήλ Βιλχά, γεννηθείς στην Παδδάν-αράμ. Αργότερα ο Νεφθαλίμ έγινε πατέρας τεσσάρων υιών, των Ιασιήλ, Γουνί, Ιεσέρ και Σιλλήμ. Αυτήν τη φυλή ευλογώντας ο Ιακώβ είπε ότι «ὁ Νεφθαλί εἶναι ἔλαφος ἀπολελυμένη, δίδων λόγους ἀρεστούς». (Gen 49:21).

2) Η φυλή που προήλθε από τον υιό του Ιακώβ Νεφθαλί.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

H φυλή του Νεφθαλίμ αριθμούσε στο όρος Σινά 53.400 πολεμιστές (Num 1:43). Η περιοχή που κατείχε η φυλή Νεφθαλίμ ήταν το βόρειο μέρος της της Επαγγελίας. Στα ανατολικά βρεχόταν από τη θάλασσα της Γαλιλαίας και τον Ιορδάνη ποταμό. Δυτικά συνόρευε με τη φυλή Ασήρ ενώ Δ. και Ν. είχε ως σύνορα τις φυλές Ζαδουλών και Iσσάχαρ. Στην περιοχή του Νεφθαλίμ υπήρχαν δεκαεννέα οχυρωμένες πόλεις. Μεταξύ αυτών ήταν και η Κέδες μία εκ των πόλεων του καταφυγίου και οι δύο Λευιτικές πόλεις, η Αιμάθ και Καρτάν. Ο κριτής Βαράκ αναφέρεται ως ο εξοχώτερος άνδρας της φυλής αυτής (Jgs. 4:10).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Deu 33:23: «Καὶ τῷ Νεφθαλι εἶπεν Νεφθαλι πλησμονὴ δεκτῶν καὶ ἐμπλησθήτω εὐλογίαν παρὰ κυρίου θάλασσαν καὶ λίβα κληρονομήσει.».

2Ki 15:29: «ἐν ταῖς ἡμέραις Φακεε βασιλέως Ισραηλ ἦλθεν Θαγλαθφελλασαρ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων καὶ ἔλαβεν τὴν Αιν καὶ τὴν Αβελβαιθαμααχα καὶ τὴν Ιανωχ καὶ τὴν Κενεζ καὶ τὴν Ασωρ καὶ τὴν Γαλααδ καὶ τὴν Γαλιλαίαν, πᾶσαν γῆν Νεφθαλι, καὶ ἀπῴκισεν αὐτοὺς εἰς ᾿Ασσυρίους.».

Jek 48:3: «καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ασηρ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Νεφθαλιμ, μία.».

Mat 4:15: «γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν».

Apoc 7:6: «ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 7:6: Gen 49:31

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Nefthalim.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Nefthalim.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Nefthalim.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Nefthalim.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Nefthalim.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Nefthalim.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Nefthalim.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Nefthalim.