Ευρετήριο

Ἀγορά·ἡ (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.)


Ἀγορά·ἡ (Α)

Ἀγορά·ἡ (ΟΜ)

ΡΙΖΑ: < ΑΓΕΙΡΩ «συναθροίζω» (< *A + ΓEΡ-JΩ), πιθ. < Α- αθροιστ. + ΓΕΡ «πληθύς») (Βλ. ΕΙΔ. ΑΝΑΦ. 1, 2 και 3).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ο κεντρικός, δημόσιος χώρος μιας πόλης, ο οποίος αποτελούσε το κέντρο και την καρδιά της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της. Είναι ο τόπος όπου συγκεντρώνονταν οι πολίτες και αναμειγνύονταν σε κάθε είδους συναλλαγές.

2) Απόκτηση ενός πράγματος με αγοραπωλησία, με ανταλλαγή αγαθών ή με καταβολή χρήματος.

3) Ανοιχτός ή κλειστός τόπος, χώρος διεξαγωγής αγοραπωλησιών.

4) Τόπος συγκέντρωσης πολιτών (κοινού) σε πόλεις, κωμοπόλεις.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἀγοράζω Mat 13:44, Ἀγοραῖος Act 17:5, 19:38, Πανήγυρις Heb 12:22, Δημηγορῶ Act 12:21, Κατηγορῶ Mat 12:10, Κατήγωρ Rev 12:10, Κατήγορος Act 23:30,35, Κατηγορία Tit 1:6, Παρηγορία Col 4:11, Ἀλληγορῶ Gal 4:24.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Χρῆμα Mar 10:23, Νόμισμα Mat 22:19, Τιμή Act 4:34, 19:19, Ἐκκλησία Mat 16:18, Πλατεία Mat 6:5, Συναγωγή Luk 7:5, Συνάγω Mar 6:30, Συναθροίζω Act 12:12, Δημόσια Act 20:20 (ἐν τῇ ἀγορᾷ) Κάθημαι Mat 11:16, Ἵστημι Mat 20:3, Τίθημι Mar 6:56, Διαλέγομαι Act 16:19, Ἡμέρα Act 17:17, Ἐπισυναγωγή Heb 10:25.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Οἰκία Mat 10:12, Mar 6:10, Μονοῦμαι 1Ti 5:5, Ἀπορία, Ἀργός, Ἀργοί Mat 20:3.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ουσιαστικό θηλυκού γένους α΄ κλίσης Ἀγορά –ᾶς.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἀγορά: Δοτική ενικού (βλ. ΕΙΔ. ΑΝΑΦ. 2).

2) Ἀγοραῖς: Δοτική πληθυντικού.

3) Ἀγοράν: Αιτιατική ενικού.

4) Ἀγορᾶς: Γενική ενικού.

ΛΕΞΗ-ΦΡΑΣΕΙΣ-ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

ΛΕΞΗ: Η λ. αναφέρεται και περιλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα συνέβαινε σε πολυσύχναστο τόπο, που ήταν ο κύριος χώρος δράσεως της κάθε κατοικημένης περιοχής, από κάθε λογής ανθρώπους, οι οποίοι παρουσίαζαν χαρακτηριστικές εικόνες όπως: καθήμενοι (Mat 11:16), αργοί (Mat 20:13), χαιρετούντες (Mat 23:7, Mar 12:38, Luc 11:43), θέτοντες (στην αγορά) ασθενείς (προφανώς με κάποια βοήθεια) (Mat 6:56), γεγονότα κατά τη σύναξη, συνάθροιση του λαού στην αγορά (Act 16:19), συζητήσεις στην αγορά (Act 17:17). Χαρακτηριστικές είναι και οι σχετικές λ. με την αγορά (ἀγοράζω και ἀγοραῖοι - βλ.λ.).

Επίσης η λέξη (με τη ριζική έννοια α-γορ) περιλαμβάνει και αρνητική χροιά, όπως είναι η αργοσχολία (ως αντίθ. της δραστηριότητας) ή η αποχή (από κάθε νόμιμο και εύλογο καθήκον).

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Η λ. ἀγορά στην Αγία Γραφή αναφέρεται: α) στην αγορά και στην απόκτηση ενός πράγματος και αντικειμένου με καταβολή σχετικού τιμήματος (χρημάτων, υπηρεσιών), β) σε χώρο ανταλλαγής είδους με άλλα είδη ή άλλων ειδών μ’ ένα πολυτιμότερο είδος και γ) σε τόπο όπου συγκεντρώνεται ένα πλήθος από κόσμο και λαό και διενεργούνται ομιλίες, αγορεύσεις, ποικίλου είδους εκδηλώσεις, καθώς και χρηματιστικές και πάσης φύσεως εμπορίες και συναλλακτικές δραστηριότητες. δ) Στην αγορά μπορεί κανείς να μάθει οτιδήποτε νεώτερο τοπικού ή άλλου ενδιαφέροντος, ειδήσεις από άλλες περιοχές, καθώς οι άνθρωποι μιλούν για τρέχοντα ή άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα, ε) στην αγορά βρίσκουν ευκαρία να παίζουν ακόμα και τα παιδιά, στ) στην αγορά βρίσκονται και εκείνοι που αναζητούσαν κάποιο εργάτη ή εργαζόμενο για κάθε μορφής υπηρεσία, ζ) τέλος η αγορά ήταν τόπος σύνταξης και συνεύρεσης διαφόρων τύπων, από κοινούς ανθρώπους αλλά και με διάφορα κακά ή κακόφημα άτομα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

1) Στη ρίζα (Α-γορ) προστίθεται το (ινδοευ­ρωπαϊκής προέλευσης επίθημα) -ος και δημιουργείται η λ. Ἀγοραῖος (Act 17:5).

2) Η λ. Ἀγορά εμφανίζει τη μειωτική σημασία της με υποκορισμό (δηλ. τη σμίκρυνση της σημασίας της) με το επίθημα (κατάληξη) -ΙΟΣ το οποίο δίδεται (στη λ. ΑΓΟΡΑΙΟΣ στα πλαίσια του μετανοματικού συστήματος του (αρχαίου) Ελλην. Λεξιλογίου.

3) Η σύνθετη αυτή λ. Ἀγορά (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

4) Το βασικό στερητικό πρόθεμα Α- και ΑΝ- της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας εκφράζει αργοσχολία, αποχή, έλλειψη, στέρηση, απουσία και γενικά (εκφράζει) αντίθεση του δηλουμένου από το υπόλοιπο μέρος της λέξης (παραβ.: Ἀ-γοραῖος Act 17:5, 19:38, Ἄ-κακος Rom 16:18, Heb 7:26, Ἄ-καρπος Mat 13:22, Ἄ-νομος Luk 22:37, Act 2:23, Ἄ-σοφος Eph 5:15). Το στερητικό πρόθεμα Α- και ΑΝ- προέρχεται από την ΙΝΔ/Ε ρίζα Ν- (ημίφωνο), η οποία είναι συνεσταλμένη μορφή της ρίζας ΝΕ-, η οποία έχει διατηρηθεί στις λ. Νη-στεύω (Mat 4:2), Νηστεία (Luk 2:37), Νῆ-στις (Mat 15:32). Σημειώνεται ότι το Α- εμφανίζεται όταν ακολουθεί σύμφωνο (παραβ. Ἄ-κακος Rom 16:18, Ἀκατάλυτος Heb 7:16). Το δε ΑΝ- όταν ακολουθεί φωνήεν (παραβ. Ἀν-εξιχνίαστος Rom 11:33, Ἀν-επίλημπτος 1Ti 3:2).


ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγορᾷ|mat|20|3|καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς,

ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγοραῖς|mat|23|7|καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββὶ ῥαββί.

ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγοραῖς|mar|6|56|καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ πόλεις ἢ ἀγροὺς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο αὐτοῦ, ἐσῴζοντο.

ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγορᾶς,|mar|7|4|καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ βαπτίσωνται, οὐκ ἐσθίουσι· καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶν·

ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγοραῖς|mar|12|38|Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς

ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγορᾷ|luk|7|32|ὅμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις καὶ λέγουσιν· ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκλαύσατε.

ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγοραῖς.|luk|11|43|οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.

ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγοραῖς|luk|20|46|Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις,

ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγορὰν|act|16|19|Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας,

ΑΓΟΡΑ (AGORA)|ἀγορᾷ|act|17|17|διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας.

EKΤΥΠΩΣΗ εκτύπωση